• Israëlnieuws via Whatsapp

 • Video

  Video Israëlcursus met Dirk van Genderen

  9 november 2015

  Dirk van Genderen
  In het tweede deel van deze themadag gaat Bijbelleraar Dirk van Genderen in op de toekomst van Jeruzalem. In de Bijbel wordt de naam Jeruzalem zo’n 800 keer genoemd en een groot deel van die passages gaan over de toekomst van de stad. Dirk, die in het verleden onder meer eindredacteur bij de Evangelische Omroep was, is ervan overtuigd dat we in de tijden leven waarover de Bijbelse profeten duizenden jaren geleden al schreven. Vanuit dat oogpunt werpt hij een blik vooruit over de dingen die nog komen gaan.

  Voor de Israëlcursus koos Dirk van Genderen voor het thema ‘De toekomst van Jeruzalem’.

  1 Reacties

  • David Jacob -  18 februari 2016 Sommige kerken leren dat de doop van kleine kinderen noodzakelijk is. Dat is NIET in overeenstemming met de leringen van de Heiland. Toen Jezus het over kleine kinderen had, zei Hij: "voor zodanigen is het koninkrijk Gods" (Mattheus 19:14). Het is spotternij voor het aangezicht van God om kleine kinderen te dopen, omdat ze NIET in staat zijn om zonde te bedrijven. Evenzo wordt de doop ook NIET vereist van mensen die verstandelijk niet bij machte zijn om het verschil tussen goed en kwaad te kennen. Voor alle andere mensen is de doop noodzakelijk. We moeten de verordening van de doop ondergaan en trouw blijven aan de verbonden die we met de doop sluiten. Met de doop beginnen we een nieuwe manier van leven. Daarom noemen we het een wedergeboorte. Jezus heeft gezegd dat tenzij wij geboren worden uit water en Geest, we het koninkrijk Gods niet kunnen binnengaan (zie Johannes 3:3–5). Dit beginsel is duidelijk aan Adam uitgelegd: "En zoals gij in de wereld geboren zijt door water en bloed en de geest, die Ik heb gemaakt, en aldus van stof tot een levende ziel geworden zijt, zo moet gij ook in het koninkrijk des hemels wedergeboren worden uit water en uit de Geest en gereinigd worden door bloed, ja, het bloed van mijn Eniggeborene". God heeft ons bij monde van zijn profeten gezegd dat het ons vrij staat om tussen goed en kwaad te kiezen. Door Jezus Christus te volgen kiezen we voor vrijheid en eeuwig leven. Het staat ons ook vrij om gevangenschap en dood te kiezen door Satan te volgen. Het recht om tussen goed en kwaad te kiezen en zelfstandig te handelen noemen we keuzevrijheid. In ons voorsterfelijke leven hadden we morele keuzevrijheid. Eén doel van ons leven op aarde is om onze keuzes aan het licht te brengen. Als we tot het goede gedwongen werden, konden we niet laten zien waar wij zelf voor zouden kiezen. Ook zijn we gemotiveerder als we ons eigen keuzes kunnen maken. Keuzevrijheid was een van de voornaamste kwesties die zich in de grote raad in de voorsterfelijke hemelen aandienden. Het was een van de hoofdredenen dat er een conflict tussen de volgelingen van Christus en de volgelingen van Satan ontstond. Satan heeft toen gezegd: "Zie, hier ben ik, zend mij, ik wil uw zoon zijn, en ik zal het ganse mensdom verlossen, dat niet één ziel verloren ga, en ik zal het voorzeker doen; geef mij daarom uw eer" (Mozes 4:1). Daarmee kwam hij in opstand tegen God, want hij ‘trachtte de keuzevrijheid van de mens te vernietigen’ (Mozes 4:3). Er werd niet op zijn aanbod ingegaan en hij werd met zijn volgelingen uit de hemel geworpen. Keuzevrijheid is een noodzakelijk aspect van het heilsplan. Keuzevrijheid maakt van ons leven een toetsperiode. Toen Hij de stoffelijke schepping van zijn kinderen aan het voorbereiden was, zei God: "En wij zullen hen hiermee beproeven [toetsen] om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer, hun God, hun ook zal gebieden" (Abraham 3:25). Zonder keuzevrijheid kunnen we onze Vader in de hemel niet laten zien of we alles willen doen wat Hij ons heeft geboden. Daar wij keuzes kunnen maken, zijn wij verantwoordelijk voor onze daden (zie Helaman 14:30–31). In ons voorsterfelijk bestaan bij onze hemelse Vader thuis, maakten we onze eerste keuzes. Onze keuzes daar hebben ons hier gebracht. Onze hemelse Vader wil dat we groeien in geloof, kracht, kennis, wijsheid en alle andere goede eigenschappen. Als we zijn geboden onderhouden en juiste keuzes maken, nemen we toe in wijsheid en begrip. We gaan op Hem lijken. Er is geen keuzevrijheid zonder tegenstellingen. Als we niet te maken krijgen met de tegenstelling tussen goed en kwaad, kunnen we niet voor het goede kiezen. Tegenstelling in ALLE dingen is noodzakelijk om de eeuwige doeleinden van God teweeg te kunnen brengen. Indien die er NIET was, kon er géén rechtvaardigheid worden teweeggebracht, noch goddeloosheid, heiligheid noch ellende, goed noch kwaad. ALLE dingen is noodzakelijk om de n??????????????????????????????????????????????????????????????????? keuzes. We kunnen ergens anders gaan zwemmen. We kunnen langs het strand wandelen en schelpen zoeken. We kunnen naar de zonsondergang kijken. We kunnen terug naar huis gaan. ??????????????????????????????????????????????????????????????????? keuzes. We kunnen ergens anders gaan zwemmen. We kunnen langs het strand wandelen en schelpen zoeken. We kunnen naar de zonsondergang kijken. We kunnen terug naar huis gaan. We kunnen het bord ook negeren en in de gevaarlijke zee gaan zwemmen. Maar als de stroming ons in zijn greep krijgt en ons onder water trekt, blijven er nog weinig keuzes over. We kunnen ons eraan ontworstelen of om hulp roepen, maar misschien verdrinken we. Hoewel we kunnen kiezen wat we willen, kunnen we niet de gevolgen van onze keuzes kiezen. De gevolgen, goed of slecht, volgen op natuurlijke wijze op de keuzes die we maken (zie Galaten 6:7; Openbaring 22:12).

  Plaats een reactie