• Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Waar zijn we nu?

  Jan van Barneveld - 4 april 2016

  De eindtijd is een afschuwelijke periode enkele jaren vóór de wederkomst van de Here Jezus Messias en Zijn lang verwachte Vrederijk. Die tijd wordt, soms heel gedetailleerd, in het Bijbelboek Openbaring en door verschillende profeten voorzegd.

  Een onderdeel van die eindtijd is de Dag van de Heere. De profeet Amos waarschuwt ons: “Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de Heere” (5:18). De Heere Jezus voorzegt ook een “grote verdrukking, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld” (Matteüs 24:21).

  We worden ook gewaarschuwd doordat er eerst een tijd komt die Here Jezus “het begin van de weeën” (Matteüs 24:8) noemt. Die ‘weeën’ dienen ook als waarschuwingen voor de mensheid. In de eindtijd is Israël en wat er in en rond Israël gebeurt, buitengewoon belangrijk.

  “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is” (Lukas 21:28)

  We gaan in dit artikel na: 1) wat die genoemde fasen van de eindtijd inhouden, 2) wat er verder gebeurt, 3) of Israël en ook wij, gelovigen-uit-de-volken kunnen ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren en wat wij kunnen doen. Belangrijk dus. De vraag “waar zijn we nu?” zal maar heel gedeeltelijk worden beantwoord.

  De weeën van de Messias
  Niet alleen de Here Jezus, maar ook rabbijnen spreken over rampen zoals oorlogen, geruchten van oorlogen, opstanden, oproer, hongersnoden, besmettelijke ziekten, grote aardbevingen en tekenen aan de hemel (Lukas 21:9-11 en Matteüs 24:6-8). De meeste van deze rampen zijn we herhaaldelijk in onze media tegengekomen.

  Gaat u ze maar eens één voor één na. Veel wordt verzwegen door onze media. Weeën komen meestal steeds sneller en worden feller. Totdat de ontsluitingsweeën en de persweeën komen. Allemaal vaak heel pijnlijk. Maar dan, als het goed is, komt de vreugde omdat het kindje, dat al zo lang verwacht was, eindelijk is gekomen.

  We zien ook dat veel van genoemde, meest door de mens veroorzaakte rampen in een steeds sneller tempo over de aarde komen. In die tijd zullen er ook valse profeten en valse christussen optreden. En de vervolging van Christenen zal toenemen. Daarna begint, volgens mij, in Openbaring 6 de laatste fase van de waarschuwingen van de Heere aan de mensheid. Want de die “weeën” zijn waarschuwingen.

  De Heere zou veel liever zien dat de mensen zich bekeerden. Want we lezen in Openbaring 9:20,21 en 16:9-11 dat de mensen ondanks deze ernstige waarschuwingen zich niet bekeerden, maar God de schuld gaven en Hem lasterden. Dit laatste zal gebeuren tijdens de laatste drie weeën. Onder de tweede serie rampen vliegt een engel hoog aan de hemel en roept: “Wee, wee,wee hun die op de aarde wonen” (Openbaring 8:13). Drie weeën dus.

  Het eerste ‘wee’ wordt veroorzaakt door schorpioenen die de mensen afschuwelijke pijnen veroorzaken. Zie Openbaring 9:1-12. “Het ene wee is voorbijgegaan en nog twee weeën komen hierna” (9:12). Dan leest u in Openbaring 11:14 dat het tweede wee is voorbijgegaan. Tijdens die tweede wee komt 1/3 van de mensheid om (9:18). Het derde wee betreft de laatste serie waarschuwende oordelen: De zogenaamde schaalgerichten die op de plagen van Egypte lijken.

  Dan komt er nog veel profetische uitleg van een engel aan Johannes. Ten slotte zien we in Openbaring 19 de komst van de triomferende Christus. Vervolgens het Duizendjarige rijk (Openbaring 20:1-3). Dit was een zeer beknopt overzicht van de eindtijd. Dat gaat gebeuren.

  Waar zijn we nu?
  Voor zover ik de tekenen van onze tijd goed begrijp, leven we nu ergens in de periode van “het begin van de weeën”. We moeten wel oppassen, want toen de discipelen van de Heer vroegen: “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” (Handelingen 1:6) zei de Heer geen ‘ja’ en ook geen ‘nee’. Hij zei ook niet dat er geen Koninkrijk voor Israël zou komen. “En Hij zei tegen hen: ‘Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft’” (Handelingen 1:7).

  Aan de andere kant zien we de door Hem gegeven indicaties en tekenen duidelijk op ons afkomen. Denk aan het herstel van land en volk van Israël dat nog steeds in volle gang is. Denk ook aan de genoemde ‘weeën van de Messias’ en aan andere tekenen die de toestand in de wereld betreffen. In dit verband zegt de Here Jezus in Zijn rede over de “tekenen van het einde van de wereld” (en daar hebben we het over!): “Waak dan te allen tijde, en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:36).

  Let op het enkelvoud: Waak en bid! De Here Jezus heeft het dus tegen u en mij. Er is dus een weg om te ontvluchten. Ook zegt Hij: “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is” (Lukas 21:28). Er is dus verlossing en ontvluchten mogelijk. Gebed is één van de sleutels.

  De wereld
  In Openbaring en bij profeten lezen we veel van al die verschrikkelijke dingen die over de wereld zullen komen. Is er uitkomst? Denk aan Ninevé. Heel kort en bondig bracht Jona de onverbiddelijke, harde boodschap: “Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd!” (Jona 3:4). Waarom die veertig dagen? De Heere was al zeer vertoornd over al het kwaad van Ninevé. Hij had de goddeloze stad meteen kunnen vernietigen! Het antwoord betekent een boodschap van een barmhartige en genadige God.

  Bid voor onze regering, dat die achter Israël staat en Gods volk bemoedigt in de eenzame strijd die zij moeten voerenMeer gebedspunten De deur van genade staat altijd nog op een kier bij Hem. Ninevé bekeerde zich en werd gered. Denk ook aan de stad Gibeon. Deze heidenen uit Kanaän waarover het oordeel van God hing, geloofden het woord van God en met een list onderwierpen zij zich aan Israël en Gibeon met een paar omliggende dorpen, werden gered. In de schaduw van Gods volk Israël is er hoop voor volken van de wereld. En wij bidden: “Heere, geef ons een regering die achter Israël staat en Gods volk bemoedigt in de eenzame strijd die zij moeten voeren”.

  Want de profeten zijn ook duidelijk wat betreft Gods oordeel over de volken. “Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb maar aan u (Israël) zal Ik geen vernietigend einde maken. IK zal u straffen met mate” (Jeremia 30:11). Het oordeel over alle heidenvolken, met name over het verdelen van het land (dat betekent een Palestijnse staat, die door al bijna 140 landen erkend is) zal in het dal van Josafat plaatsvinden (lees Joël 3:1-3). Ook over Israël zal een staartje van die oordelen gaan! Maar “geen vernietigend einde”!

  Israël
  Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de verschrikkingen van de Holocaust aan het licht. “Nooit weer!” riepen geestelijke en politieke leiders. Nu is het antisemitisme met als voedingsbodem antizionisme erger dan eind dertiger jaren, vlak voor de Tweede Wereldoorlog.

  “Zie een volk dat alleen woont en onder de naties zich niet rekent” zei de heiden-profeet Bileam over Israël (Numeri 23:9 NBG). Zal Israël staande blijven in deze tijd die uit elkaar barst van het antizionisme, dus Israëlhaat, met het daaruit voortvloeiende antisemitisme. Luister naar de Bijbel: “Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heere opgaan en Zijn heerlijkheid over u gezien worden” (Jesaja 60:1,2).

  Israël in het licht van de Heere, zoals tijdens de uittocht uit Egypte. Duisternis en donkere wolken, zoals de profeten voorzegd hebben wat gebeuren gaat tijdens de oordelen van de ‘Dag van de Heere’. Zal Israël beschermd worden, zoals het volk in het land Gosen door de Heere werd afgeschermd voor de meeste plagen die in de tijd van Mozes over Egypte kwamen?

  Nog een van de vele teksten die over deze zaak gaan: “In een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb Ik Mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u” (Jesaja 54:8). Aan de ene kant ‘verlaten door God’ en ‘een uitstorting van toorn’; zou dat ook de Holocaust kunnen betekenen? Maar dan “eeuwige goedertierenheid!”. Dus toch ‘Nooit weer’? Maar toch zal Jeruzalem door de heidenen vertreden worden in de tijd van de antichrist. Bezetting van Jeruzalem? We weten dat de tijden en ook onze tijd in Gods hand zijn.

  Waar zijn we nu?
  De tijden zijn in Gods hand. We weten dat de Heere Zijn hand beweegt op de gebeden van Zijn kinderen en van zijn volk. In Zacharia 14:1-4 zien we hoe in het ‘einde van de tijden’, vlak vóór de wederkomst, Jeruzalem overvallen wordt, maar net op het nippertje gered wordt door de verschijning van de Verlosser op de Olijfberg.

  Hoe het afloopt weten we: Het zal goed aflopen. Maar de weg naar die goede afloop wordt geplaveid door de gebeden van Gods kinderen. Daarom zegt de profeet: ”Bereid de weg van de Heere, maakt recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God”. En wij bidden: “Uw Koninkrijk kome”.

  Over de auteur

  22 Reacties

  • Hans Mesman -  23 oktober 2018 Jezus zelf weet niet wanneer hij terug komt --en de mensheid ook niet maar met atoom wapens van Rusland en de USA is er geen maan en zon meer en hongersnood--we moeten veel bidden voor overleven.
  • Ton -  22 juli 2018 Tijdens de tweede wereldoorlog dachten veel mensen, dat dit wel de grote verdrukking moest zijn, gezien de aard van de verschrikkingen en de mate van ellende. Hitler moest wel het beest 666 zijn. Fout! Bleek niet zo te zijn. Nu gebeuren er ook allemaal vreselijke dingen en denken velen, dat de krachten der Aarde geschokt worden. Maar dat is niet zo. De ellende die in de openbaringen voorzegd wordt zijn zo hevig, dat een derde van de mensheid om zal komen. We weten dus gewoon helemaal niets. Er staat dan ook geschreven: gij kent dag nog uur, alleen de Vader weet het. Dus hou maar op met die berekeningen, want die zijn bij voorbaat irrelevant.
  • Jon -  28 juni 2018 Interessant Jan! Zelf ben ik er ook mee bezig! Binnenkort verschijnt mijn boek hierover: Erg interessant allemaal! Ook ik ben er erg mee bezig! Heb er zelfs een boek over geschreven. zie eindtijd2018.nl Zal het dit jaar gaan gebeuren?
  • Rob Flink -  27 december 2017 Volgens mij, de eerste wee de eerste wereldoorlog, tweede wee de tweede wereldoorlog, derde wee Gog en Magog oorlog en dan de vierde en laatste oorlog als Jezus op de olijfberg staat. De opname dus ergens voor, tijdens, of vlak na de Gog en Magog oorlog die al aardig voor de deur staat, zo niet, dat deze in zeer korte tijd kan uitbreken. En bij de laatste oorlog gaat het over Gods toorn en de antichrist moet dan bekend zijn. Dus dan moet de opname al geweest zijn. De reden waarom ik aan de wereldoorlogen denk is omdat weeën opvallen door een relatief korte tijd met hevige pijn, maar zeker onmiskenbaar uitspringen van alledaagse pijntjes. Zo ook deze wereldoorlogen uitspringen tegenover lokale oorlogen en een relatief korte duur hadden tot nu toe maar, zeer veel slachtoffers maakte. Kortom, de hoogste tijd dat u zich klaar maakt.
  • Joost -  22 december 2017 Het eerste wee is reeds geweest van 17 januari t/m 16 juni 1991. Nadat de eerste vier bazuinen hebben geklonken en de aarde getroffen is door rampen, zag Johannes een ster die uit de hemel op de aarde is gevallen. Met een ster wordt een heerser mee bedoeld. Dat hij uit de hemel is gevallen wil zeggen dat hij daar niet meer thuis hoort. Het is duidelijk dat vanaf 1980 de eindtijd is begonnen. De aanvallen van de sprinkhanen betreffen een aanval op Israël. De sprinkhanen, de raketten, mochten de mensen angst aan jagen net zoals schorpioenen dat doen. De raketten mochten geen schade en kwaad bij de mensen brengen. Wel mochten ze de mensen doen verlangen naar de dood, vijf maanden lang. Tijdens de 1e golfoorlog bestookte Saddam Hoessein Israël met de laatste 39 raketten vijf maanden lang. (van 17 jan. 1991 t/m 16 juni 1991).De raketten hadden geen lading. Men wist dat Sadam Hoessein eerder raketten met gas op de Koerden heeft afgeschoten met vreselijke gevolgen. Toen de raketten op Israël vielen dacht men direct aan de gaslading. De angst zat er goed in. De mensen wisten nog goed wat gas in de 2e wereld oorlog heeft veroorzaakt. Van overal werden gasmaskers ingevoerd en aan de mensen uitgedeeld. “De raketten hadden echter een bereik van 300 km dus onvoldoende om Israël vanuit Irak te bereiken. De Irakese wetenschappers breidden daarom de brandstoftank uit ten koste van de explosieve kop. De raketten hadden nu een bereik van 600-700 km, maar een lading van slechts 160 kg. Ook was de baan van de raket zodanig, dat hij in zijn baan door de luchtwrijving deels verbrandde en uit elkaar viel. De raket bereikte namelijk op de top van zijn paraboolbaan de ruimte, en was daar niet op berekend. Tevens was de raket hierdoor niet meer geschikt voor het vervoer van chemische en biologische wapens omdat de gifstoffen denatureren in de hitte die zich tijdens de vlucht ontwikkelt. De nauwkeurigheid, die bij de oude Scud al te wensen overliet, was hierdoor nog minder. Dit deed er echter weinig toe: het blinde vernielingseffect van de raket was grotendeels psychologisch bedoeld. In Irak werd de raket naar Saddam Hoessein genoemd (Al-Hoessein). Dit waren de beruchte Scud-raketten die in de Golfoorlog op Israël en Saoedi-Arabië werden afgevuurd. De meerderheid is echter afgeschoten op Israël, vooral op Tel Aviv. (bron: Wikipedia) Het verschil met deze raketten, zonder lading, ten opzichte de raketten van Openbaring 9:17 (is nog niet gerealiseerd) is: hun borstpantsers waren vuurrood, violet en zwavelgeel; de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwamen vuur, rook en zwavel. Het vuurrood is brand, het violet is rook en zwavelgeel is vermoedelijk de uitwerking van een atoombom. Nu Israël het gewezen volk zonder het doopteken is, dienen we na te gaan of de aanvallen met scud raketten tegen Israël in de eerste Golfoorlog toepasbaar is op het eerste wee. Door de dreiging met gifgas werkten de negen en dertig Scuds, die op hun huizen terecht kwamen, als de stekels van schorpioenen. Maar zij werden niet gedood, hoewel zij overmant door angst de dood zochten. Sterker nog, hoewel 11.000 huizen totaal zijn verwoest, heeft niemand in Israël de dood gevonden door de 39 scudraketten. Dat er ondanks vele verwoeste huizen geen doden vielen, komt geheel overeen met deze wee: “en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt”. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.” De Joden waren in alle staten van wanhopigheid. Al hun gevechtsmiddelen konden ze niet inzetten en alleen maar afwachten. De tijd tot 2025(?), de wederkomst (?), komt overeen met de tijd van Jezus op de aarde, 33,5 à 34 jaar. In 1991 was deze oorlog de achtste oorlog in Israel. De achtste plaag was de plaag met de sprinkhanen. Bij het 1e wee wordt in Openbaring 9 de raketten vergeleken met sprinkhanen. En uit den rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. Dit is de achtste oorlog sinds 1948 en ook overeenkomstig de achtste plaag in Egypte (zie ook Jesaja 41:22-23 verleden wordt toekomst). Joost Belksma 22 december 2017
  • andreas van erk -  25 oktober 2017 alles in de natuur heeft een tegenhanger [hitte ,koude ,zacht luid enz. Als er zoiets bestaat als een collectief bewustzijn ook wel collectief geheugen genoemd moet er zoiets als een collectief visie bestaan. Daar is ook een boek over geschreven het oude testament genaamd. Dat zou men kunnen lezen en bestuderen als men daar de tijd voor heeft. Heeft men dat niet, dan zou men het nieuwe testament kunnen lezen en serieus nemen opdat de ziel ter zijner tijd behoort tot die een derde van de mensheid waar het oude testament over spreekt . Anders hoort men maar bij die twee derde van de mensheid waar die colletieve visionairs over spraken. graag zou ik een reactie op mijn reactie ontvangen. Shalom
  • berthie -  09 september 2017 ik heb gedroomd dat we in het tweede wee zitten. maar de rampen zullen nog wel zwaarder worden. christenen hebben het moeilijk. maar gelukkig worden we gered. ja vele mensen vinden de dood.,maar de toekomst zal prachtig zijn. met de prachtige nieuwe aarde.en aan ons geluk komt geen einde.nu leidt de heilige geest ons in alle waarheid. wij mogen god danken dat we kinderen van hem zijn.
  • nvdoorn -  10 augustus 2017 ik heb vorig jaar een visioen gehad we schrikken want er komt een heel raar lawaai uit de hemel heel zwaar en beladen de vogels raken in paniek het word donker je ziet een hele grote planeet die tussen de aarde en de zon staat .hij is zo groot dat het lijkt alsof je hem kan aanraken lijkt op gedroogd lava.na een paar dagen lijkt hij te vertrekken en de zon verbrand alles aan die kant .tweede visioen overal komt water iedereen zal verdrinken .derde visioen wolken zo zwart gevuld met stenen .nu pas snap ik me droom elke dag weer moet je voorbereid zijn maar het is zo onwerkelijk .ik vertel het iedereen maar mensen geloven je niet .
  • Lachairoi -  19 juli 2017 Stoppen met berekenen.. En je richten op gebed, het woord, de wapenrusting..Maak je klaar, bidt dat de vruchten vd geest uit gelaten in jouw leven mogen gaan groeien.. Geef Gods volk ruimte.. We zijn op de edele olijfboom geent. Israel gaat voor!
  • Menno van Barneveld -  22 april 2017 Joël 2:31-32 ‘De Zon zal veranderd worden in duisternis en de Maan in bloed, voordat de grote en verschrikkelijke dag van de Heer komt. En het zal geschieden, dat ieder die de naam van de Heer aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heer gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de Heer zal roepen.’ (Joël 2:31-32) Openbaring 12: 9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. Op 20-3-2015 vond een zonsverduistering plaats. Die avond begon Shabbat 1 Nisan 5775, de eerste dag van de godsdienstige Joodse kalender. De volledige zonsverduistering eindigde precies op de Noordpool. Op 24 maart 2015 stortte een Airbus A320-200 vliegtuig van Germanwings, met 150 mensen aan boord, neer op een hoogte van ongeveer 1650 meter in de Franse Alpen, tussen Prads-Haute-Bléone en Barcelonnette. Met dit toestel werd Satan met zijn engelen op Aarde gegooid. Op 4-4-2015 vond een volledige maansverduistering plaats, een bloedrode Maan. Het maximum viel precies op 12:00:00 UTC. De mensen die niet geloven of deze eclipsen niet als het teken van onze Heer van Joël 2:31-32 willen zien heb ik de volgende onderbouwing. Een bijzonderheid van de bloedrode Maan op 4-4-2015 is dat die optreedt rond 12 uur UTC en dat het maximum valt op 12:00:00 UTC. De Zon staat dan loodrecht boven de nul meridiaan, dat is 0 graden OL en 0 graden WL. De volle Maan was om 12:07:21 UTC, dus de Maan was al net voor het eclipse maximum over de Internationale Datumgrens het Oostelijk Halfrond binnengegaan, waar het de nacht van 15 Nisan 5775 was, het begin van Pesach. De kans op het optreden van deze samenloop van omstandigheden is 1 op 60 (minuten/uur) x 24 (uren/dag) x 365,25 (dagen/jaar) = 1,9x10-6. De combinatie met het eindigen van de zonsverduistering op de Noordpool, daar waar de nul meridiaan en de datumgrens samenkomen, heeft een kans van ca. 1x10-12. Het is dus vrijwel uitgesloten dat het hier om een toevallige coïncidentie van gebeurtenissen gaat. Het is een teken van God voor de gehele Aarde, dat de eindtijd zou beginnen.
  • nico -  10 april 2017 Beste broeder van Barneveld. Het doorgaan van het Islamiseren van Nederland is zeer goed te merken in Rotterdam. Dagelijks zie je meer en meer mensen uit die z.g. vluchteling zijn. Voor mij is het MEER dan duidelijk dat dit een moeten slikken is dat ons is opgelegd door een zeer corrupt Europa dat zijn bevolking aan het uitdelgen is ten voordele van onze z.g.mede-landers. U heeft volkomen gelijk dat u het gevaar van dit gebeuren aan de kaak stelt. De gemiddelde Nederlander zal pas gaan reageren als alles hem is ontnomen. Zegen en vloek zijn in het voordeel van de vloek aan het over gaan. Uw inzicht is helder en scherp. Nico.
  • Ben -  20 maart 2017 Beste heer Van Barneveld, Met veel interesse volg ik uw publicaties. Nu vraag ik mij af welke Bijbelvertaling u gebruikt. Er zijn tegenwoordig zoveel vertalingen maar welke komt volgens u zo dicht mogelijk bij de grondtekst en is daarnaast nog redelijk leesbaar en te begrijpen? Via internet wordt ik ook niet veel wijzer ... de Statenvertaling komt weliswaar dicht bij de grondtekst maar is lastig te lezen ... zowel in de HSV als de NBV (1951 en 2004) zijn bepaalde teksten soms niet juist vertaald en bevatten zelfs weglatingen ... dus welke keuze kun je nu het beste maken? Met veel belangstelling wacht ik uw reactie af. Met vriendelijke groet, Ben
  • Dirk voeten -  31 januari 2017 Anne , Met deze berekeningen kan je maar enkel gissen met u eigen interpretatie . Ik ben ervan overtuigt dat het zal komen . Maar als je eens Markus 13 vers 32 en 33 leest en ook 2 petrus 3/10 ,openbaring 16/15 zie ik niet het nut in om mijn hoofd te breken over berekeningen . Het is niet te berekenen tenzij jij weet wanneer een inbreker zijn slag zal slaan .Maar dat weet niemand . Je kan je enkel op hem voorbereiden .
  • Aartsengel Uriel -  30 januari 2017 Ik ben het 42e geslacht uit Mat.1:17. Jezus is het 41e geslacht uit Mat.1:16.
  • nathalie -  15 januari 2017 de tijd wanneer hij komt weten wij niet. Wij moeten bidden om gered te worden en in christus blijven. Wij moeten vechten om in christus te blijven en laat je niet op andere gedachten brengen door mensen die niet geloven blijf in hem en hij zal met jou zijn alle dagen van je leven ook in de eindtijd blijf volharden AMEN
  • Tiny Hameleers -  23 december 2016 Shabbat's dag Shabbatical jaar het is nu het jaar 5776 De tijd gaat men korten,dus ik denk dat we heel dichtbij zijn
  • Anne -  24 september 2016 Dirk, misschien is het onbekend bij veel christenen, maar als je de Bijbel goed leest en teksten samenvat, dan is er voor de eindtijd waar we nu in leven een tijdrekening gepland. Die tijdrekening begint in het jaar 607 voor christus geboorte. Toen het koninkrijk Judea onder koning Zedekia door de Babylonische legers van koning Nebukadnezer werd overwonnen. In Daniel 4: staat het verhaal over die grote boom die om gehakt moest worden. En staat er verderop, laat de wortelstomp in de aarde staan, en laten er zeven tijden overheen gaan. Die boom was het koninkrijk Juda. Die zeven tijden zijn 2520 jaar en die eindigen in 1914 van onze jaartelling toen de eerste wereldoorlog begon. Aangezien in Mattheus 24: staat: Net zoals de dagen van Noach waren, zo zal de tegenwoordigheid van de zoon des mensen zijn! En Noach bouwde 120 jaar over die ark. dus reken maar uit, dan komen we uit in het jaar 2034, over 19 jaar dus!
  • dirk -  22 juni 2016 Anne , de tijd van Armageddon is niet berekenbaar . Er staat geschreven dat niemand het uur en de tijd kent
  • Anne -  10 mei 2016 De islam is het komende gevaar voor de eindtijd. Jehovah,s Getuigen waarschuwen al jaren voor de komende vernietiging van Armageddon. Dit zal volgens berekeningen binnen of met 19 jaar kunnen plaats vinden? We spreken dan over het jaar 2034 of eerder. dit aan de hand van 1 Thessalonicenzen 5: vers 1 tot 3, Wanneer zei zeggen Vrede en Zekerheid dan zal een plotselinge vernietiging ogenblikkelijk over hun komen!
  • Simon -  28 maart 2016 Hoe mooi is dit alles uitgebeeld in die ene tekst;Gen 45:1 maar ook heel dat hoofdstuk Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen en het nieuwe testament zegd Hij zal brullen uit Sion en tot dan zullen de kerken voortgaan Israel te vertreden wat zal hun lot zijn
  • willy -  26 maart 2016 We leven in chaotische tijden! Maar ook in uitzonderlijke tijden!Ik denk persoonlijk de leeuw van juda klaar staat om te brullen( Openb 5) We zien nu reeds dat de islam de geschiedenis en indentiteit van jodendom wil stelen. En zoals de schrijver benadrukt uiteindelijk zal alles goed komen! Shalom
  • Jahman -  26 maart 2016 " Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de Hemel als zo ook op aarde."... AMEN...!!!...Shabbat Shalom...

  Plaats een reactie