fbpx
 • Vrijwilligers van Ha Yovel aan 't werk. - Foto: Ha Yovel
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Wijngaarden bewerken op de berg der zegeningen

  13 april 2017

  “Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria: de planters zullen planten en de vruchten genieten.” Jeremia 31:5

  De christelijke organisatie Ha Yovel (Het Jubeljaar) heeft onlangs haar twaalfde seizoen afgesloten waarin christelijke vrijwilligers naar Israël komen om te helpen het heilige land te bewerken. Ha Yovel is gemotiveerd dat te doen door een sterk verlangen deel uit te maken van het zichtbaar worden van profetie.

  Ondanks duizend jaar van moeilijke betrekkingen, openen Joodse boeren hun akkers en hun harten waardoor een wisselwerking tot stand komt om gezamenlijk profetie tot vervulling te zien komen. Zeker één rabbi heeft bepaald dat het aanvaarden van deze uitgestoken vriendschapshand een profetisch vereiste is.

  Sinds hun eerste seizoen in 2005 heeft Ha Yovel bijna 2000 vrijwilligers naar Israël gebracht om op het land te werken. Dit jaar snoeiden 78 vrijwilligers een totaal van ruim 30 hectare, plantten 0,7 hectare nieuwe wijnstokken en werkten 4000 manuren. De Israëlische boeren die zwaar onder druk staan van de BDS-beweging, bespaarden daarmee meer dan 27.000 dollar aan arbeidskosten. Wanneer de druiven geoogst zijn en ‘getreden’, zullen deze druiven genoeg wijn produceren om ongeveer 180.000 flessen te vullen.

  Het snoeien door Ha Yovel in 2017

  De organisatie is een familieaangelegenheid, opgezet door Tommy en Sherri Waller, christenen die zich hebben toegewijd aan het tot leven brengen van Bijbelse profetie in Israël nadat ze de fysieke manifestatie van het herplanten van oud akkerland hadden gezien. Maar toen Tommy Waller een plan uitdacht om christenvrijwilligers op Joodse bedrijven te laten werken, kwam hij erachter dat Joden hier niet op zaten te wachten. Na duizend jaar moeilijke Joods-christelijke betrekkingen die gedomineerd waren door het vervolgen van Joden en christelijke zendingspogingen, waren Wallers motieven voor veel Joden verdacht.

  Om het obstakel te overwinnen, ontmoetten de Wallers rabbi Eliezer Melamed. Melamed is de religieuze leider van de gemeenschap waar Ha Yovel nu werkzaam is. In 2004 kwam Tommy erachter dat deze door hem gekozen plek – Har Bracha (‘Berg der zegeningen’) op de berg Gerizim – door de Bijbel als de bron van zegeningen voor Israël aangeduid wordt voordat ze het land binnen trokken.

  “Het zal gebeuren, wanneer de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land waar u naar toe gaat om het in bezit te nemen, dat u de zegen zult uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal.” Deuteronomium 11:29

  De gids van Waller in die tijd haalde ook de Bijbelse profeet Jeremia aan die voorzag dat het land opnieuw tot bloei zou komen.
  ‘Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria: de planters zullen planten en de vruchten genieten.’ Jeremia 31:5
  Waller, die landbouwwortels heeft in het Amerikaanse Tennessee, realiseerde zich plotseling dat hij de fysieke manifestatie van profetie aanschouwde toen hij de wijnstokken daar zag groeien.

  Rabbi Melamed had een intensief interview met Tommy voordat hij Ha Yovel toestemming gaf in een volgens de Joodse halacha opgestelde verklaring getiteld ‘Eer en liefde voor Israëlliefhebbers’. Daarin merkte de rabbi op dat de christenen er niet op uit waren “ons geloof te veranderen” en bestempelde hij hen als “rechtvaardigen onder de naties”.

  “In de afgelopen jaren zijn we getuige geweest van groeiende steun van evangelische christenen. Zij zien in de Staat Israël de fysieke totstandkoming van het wonder dat door de profeten gezien was,” schreef hij. “Vandaag zijn er heel wat mensen die in zeker opzicht geloven dat Israël het uitverkoren volk is dat naar hun land moet terugkeren, zich daar vestigen en zich bezighouden met Thorastudie en het houden van de Bijbelse geboden. Zij zien het als een voorrecht om mee te helpen met het tot vervulling zien komen van de Bijbelse profetieën.”

  “Het gaat nu over christenen die geloven dat God Israël uitkoos en dat alle goede profetieën in Israël gerealiseerd moeten worden. En zij werken er niet aan ons te bekeren – wat God verhoede – maar versterken ons eerder. Daarom zijn alle strenge uitspraken over christenen niet van toepassing op hen. Integendeel, zij maken op geweldige manier dingen goed, zij zijn rechtvaardige niet-Joden en God zal hen ervoor belonen.”

  De rabbi concludeerde dat pogingen om Joden in Israël te bekeren tot het christendom, bestreden moeten worden, maar dat christenen “die niet proberen ons Joodse geloof te beïnvloeden, gerespecteerd en geliefd” moeten zijn. Rabbi Melamed citeerde rabbi Abraham Isaac Kook, de eerste Askenazische opperrabbijn van Israël die de visie uitdroeg dat Joden en christenen in harmonie samen zouden werken om de Messias naderbij te brengen.

  “Liefde voor de schepping zou zich moeten verspreiden over de hele mensheid, ondanks alle verschillende opvattingen, religies en geloofsovertuigingen, ondanks alle verschillen in ras en klimaat … Slechts uit een ziel die rijk is aan liefde voor de schepping en voor mensen, kan liefde van het volk tevoorschijn komen in al zijn trots en gratie, in zijn geestelijke en praktische grootheid.”

  Voor de boeren zijn de woorden van de geëerde rabbi Kook bewaarheid. Voor Ira Rappapord, eigenaar van een prijswinnende wijngaard in Shilo, is zijn achtjarige werkrelatie met Ha Yovel even profetisch geweest als voor Tommy Waller. “Voor mij is het de vervulling van zowel de profetie (in Jeremia), als van de profetie in Ezechiël,” vertelde Rappapord aan Breaking Israel News.

  “Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn, weten dat Ik, de HEERE, Zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ik, de HEERE, heb gesproken en Ik zal het doen.” Ezechiël 36:36

  Rappapord merkte op dat zijn relatie met de vrijwilligers en staf van Ha Yovel een stap is geweest in de richting van verbetering van de historische moeilijke betrekkingen tussen de twee geloofsovertuigingen. “Als ze aan het werk zijn, zijn ze erg voorzichtig om het niet met Joden over theologie te hebben,” zei hij. “Ik ben niet bang dat zij mij of mijn werkers zullen beïnvloeden, hoewel andere mensen misschien wel daarvoor bang zijn.”

  Over de auteur