Nieuws

Primeurtje: Jeruzalem-lied op z’n Fries

Sara van Oordt - 3 oktober 2017

Volgens ons is het bekende lied ‘Yerushalayim shel zahav’ nog nooit eerder op z’n Fries gezongen. Maar wel op 2 oktober tijdens de Israël-avond in Leeuwarden. Tijdens een prachtige bijeenkomst met een volle kerk spraken ambassadeur Aviv Shir-On, ds. Henk Poot en rabbijn Yanki Jacobs over de bijzondere betekenis van Jeruzalem. Halverwege de bijeenkomst zette het strijkkwartet Risata het bekende lied “Jeruzalem” in, met tekst in het Fries. Kijk deze video en geniet mee!

Hieronder kun je de tekst vinden in het Fries:

Jerusalem, stêd van goud

Der ist in lân en folk op ierde, har nam’ is Israël
Troch God ferkard en grut fan wearde, sy is Gods kleurenspel
Der is in stêd foar freon en frjemde, djip de delte yn
Der is in folk dy ropt om frede, witsto wêr’t ik it fyn

Refrein:
Jerusalem, o stêd fan goud
Foar ieuwich jong, al bisto âld
‘k sil dy myn libben nea ferjitte
Do bist fan my

Jerusalem, o stêd fan goud
Foar ieuwich jong, al bisto âld
Yn myn hert sil ‘k altyd witte
Do komst ris frij

Dêr yn de hichtes fan Judea, nei jierrenlange striid
Dêr lieden klokken yn’e fierte, de stim fan d’ieuwichheid
In stiennen paad alhiel fersliten,
dêr gong de tiid foarby in plak dêr’t minsken stean te bidden,
frede foar dy en my

Refrein

It paad nei Jericho leit iepen,
troch in bloeiende woestyn
It wûnder dat der ienris barde,
is’t ljocht dat altyd skynt
O, gouden stêd, jou my ferjeffenis,
myn lofliet is mar lyts,
Jerusalem, do bist myn libben, oant yn de ivichheid

Refrein

Thema

Over de auteur