Wat zegt de Bijbel over het Duizendjarig Vrederijk?

Duizendjarig Vrederijk

Er zijn maar weinig onderwerpen waarover zoveel discussie bestaat als over het Duizendjarig Vrederijk. Wil je weten wat er in de Bijbel staat over het Duizendjarig Vrederijk? Lees dan zeker even verder.

Jezus komt terug

De discipelen zagen met eigen ogen dat Jezus in de hemel werd opgenomen. Maar Hij was nog niet weg of er stonden twee engelen die zeiden dat Hij weer terug komt (Handelingen 1:11). Jezus had dit Zelf trouwens ook gezegd (Mattheüs 24:30) en haalde daarbij een tekst aan uit Zacharia 12:10:

Dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen en dan zullen al de stammen van het land rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.

Jezus zal Zich laten zien aan Zijn broers uit het volk Israël, net zoals Jozef dat deed bij zijn broers. Ook bedreef Israël rouw (Genesis 45:1,2).

Jezus laat Israël terugkeren

Eén van de eerste dingen die Jezus zal doen bij Zijn wederkomst is alle Joden die nog verspreid over de hele wereld leven terugbrengen naar de berg Sion in Jeruzalem, Israël (Hosea 11:10,11; Mattheüs 24:31; Openbaring 14).

Bij Jezus’ eerste komst werd de duivel uit de hemel gegooid en voert hij vanaf die tijd oorlog tegen Israël en de kerk (Openbaring 12:9).

Bij Jezus’ tweede komst wordt satan van de aarde in de onderwereld geworpen, duizend jaar lang (Openbaring 20:1-3).

Twee opstandingen

In de lijn van Daniël 12:2 leren Jezus en Zijn volgelingen twee opstandingen; de opstanding van de rechtvaardigen en de opstanding van de zondaars (Lukas 14:14 en Johannes 5:28-29).

Volgens Openbaring 20 zit er tijdsverschil tussen beide opstandingen, namelijk duizend jaar.

En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend. – Openbaring 20:4,5

Bijbelse profetieën over het Duizendjarig Vrederijk

Nadat Jezus de heidenvolken ‘vertrapt’ (Openbaring 19:15) en de draak heeft opgesloten (Openbaring 20:2; – Jesaja 24:21-23), breekt eindelijk het rijk van vrede en gerechtigheid aan.

Wat zeggen de profeten over het Duizendjarig Vrederijk?

 • Jeruzalem zal het centrum van de aarde zijn: Jesaja 2:2; Ezechiël 38:12; Micha 4:1-5; Zacharia 14:16-19
 • Jeruzalem zal geroemd worden door alle volken: Jesaja 62:1-7; Jeremia 33:9; Sefanja 3:20; Psalmen 46:5-12
 • Jezus zal heersen vanuit Jeruzalem: Lukas 1:33; Jesaja 11:10; Zacharia 2:10,11; Ezechiël 43:1-7; 1 Korintiërs 15:22-25; Handelingen 1:6
 • Jezus zal zitten op de troon van David: Jeremia 23:5; 30:9; 33:15-26; Ezechiël 34:23; 37:24; Hosea 3:5; Amos 9:11; Handelingen 15:16,17; Lukas 1:32
 • Zijn twaalf discipelen heersen over de twaalf stammen van Israël: Mattheüs 19:28
 • Jeruzalem zal herbouwd worden: Psalmen 69:36; Psalmen 102:14vPsalmen 147:2; Jesaja 51:3
 • Er zullen ook niet-Joden helpen meebouwen: Jesaja 58:12; 61:4; Psalmen 68:30
 • De heidenen zullen ook helpen bij de herbouw van de tempel: Jesaja 60:12; Zacharia 6:15
 • De tempel zal een belangrijke plaats innemen in Jeruzalem. De Messias zal het met Zijn volk bouwen: Ezechiël 37:26-28; Zacharia 1:16; 6:12v; Jesaja 44:28. Dit is waarschijnlijk niet dezelfde tempel die in de eindtijd een rol heeft gespeeld: 2 Tessalonicenzen 2:4; Openbaring 11:1. Er zal in deze tempel een altaar staan voor de offers: Ezechiël 44-46; Maleachi 3:4; Psalmen 51:20v. Er zal geen Ark staan: Jeremia 3:16. De Messias is immers Zelf de heerlijkheid (Haggai 2:8-10). De tempel is dan voor Jood en heiden toegankelijk: Jesaja 56:7; 60:7-13; 62:9
 • De heidenvolken trekken op naar Jeruzalem om onderwijzing uit de Thora te ontvangen en om het Loofhuttenfeest en de Sabbat te vieren: Jesaja 2:3,4, Zacharia 14:16-19; Jesaja 66:23. Ze doen dat om de glorie van God te kunnen zien: Psalmen 22:28-32; Jesaja 60:1-3, vergelijk Lukas 2:32. Ze brengen hun rijkdom mee: Psalmen 68:30; Jesaja 60:5-14, Mattheüs 2:11
 • Mensen die Jeruzalem bezoeken, zullen herinnerd worden aan Gods oordelen: Jesaja 66:24; Sefanja 2:11
 • Naast Israël worden Syrië en Egypte in het bijzonder gezegend: Jesaja 19:23-25. Ook de Palestijnen krijgen hun plek: Ezechiël 47:21-23
 • Alle afgoderij zal uit het land worden verwijderd: Jesaja 27:9; 42:13-17; Hosea 2:15
 • Er zullen geen wapens en oorlogen meer zijn: Jesaja 2:4, 60:18; Hosea 2:17; Micha 4:3
 • De situatie uit het paradijs keert terug: Romeinen 8:20-22; Jesaja 29:17; Jesaja 35:1v; Jesaja 41:18-20; Joël 3:18; Jesaja 51:3; Jesaja 55:12v; Ezechiël 34:25-29; Hosea 2:17
 • Het dierenrijk is totaal vernieuwd. Vleeseters worden planteneters. De vijandschap tussen dieren is weg. Dieren bijten niet meer en zijn niet meer giftig. De schepping is bevrijd van de slavernij van het verderf: Jesaja 11:6-8; Jesaja 65:25; Romeinen 8:20-22
 • Het volk Israël zal niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk hersteld zijn: Jesaja 29:18; 32:1-4; 33:24; 35:5v; Ezechiël 34:15v
 • De aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere: Jesaja 11:9
 • Er zal een feestmaal zijn voor alle volken op de Sionsberg, met heerlijke gerechten en wijn van een goed jaar: Jesaja 25:6
 • God zal alle tranen van alle gezichten afwissen: Jesaja 25:8, 60:20 en er zal ook nooit meer geleden worden: Jesaja 65:19
 • De pijn van spot en schaamte zal weggenomen worden van Israël: Jesaja 25:8; Lukas 2:32
 • Israël zal verheerlijkt worden: Jesaja 60:15; Jeremia 33:9; vergelijk Lukas 2:32
 • Israël zal voor altijd wonen in zijn eigen land: Genesis 15:18; 1 Koningen 4:21; 2 Kronieken 9:26; Psalmen 72:8; Micha 7:12; Zacharia 9:10; Jesaja 60:21
 • Er komt nog zonde voor. Zondaars zullen echter sterven, in tegenstelling tot de rechtvaardigen: Psalmen 101:3-8, vergelijk Sefanja 3:5; Jesaja 65:20. De mensen die niet jaarlijks optrekken naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren, worden door een plaag getroffen: Zacharia 14:17-19.

Waarom duizend jaar?

De Joodse traditie gaat uit van een ‘wereldweek’. De wereldgeschiedenis bestaat net als de schepping uit 6+1 = 7 dagen, waarbij één dag staat voor duizend jaar (Psalm 90:4).

Na 6000 jaar geschiedenis (6 dagen) breekt voor de wereld de shabbat aan. De zevende dag staat in dit geval dus uit duizend jaar van volkmaakte ‘shalom’, vrede en rust.

Openbaring 20 en het Duizendjarig Vrederijk

Openbaring 19 en 20 zijn chronologisch opgebouwd:

 1. 19:11-21 wederkomst
 2. 20:1-3 Het binden van satan
 3. 20:4-6 Eerste opstanding en Duizendjarig Vrederijk
 4. 20:7-10 De laatste oorlog: satan en God
 5. 20:11-15 Tweede opstanding en Het laatste oordeel
 6. 21:1-8 Nieuwe hemel en nieuwe aarde

Satan zal na de duizend jaar losgelaten worden. Hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. Hun aantal is als het zand van de zee. Ze omsingelen Jeruzalem, maar God verteert hen met vuur. – Openbaring 20:7-10

Gerechtigheid

Na deze laatste confrontatie zal God een nieuwe aarde scheppen. In het Duizendjarig Vrederijk regeert de gerechtigheid, maar op de nieuwe aarde woont de gerechtigheid (2 Petrus 3:13; Jesaja 9:6; 32:1; 65:20; Psalmen 101:6-8; Sefanja 3:5).

In het duizendjarig vrederijk heerste de gerechtigheid nog door macht (Jesaja 32:1; Jesaja 60:17), op de nieuwe aarde kunnen de heiligen simpelweg niet meer zondigen.

Chiliasme

In het Oude Testament gaan de profetieën nooit verder dan het Duizendjarig Vrederijk. Dat komt omdat het Oude Testament vooral gericht is aan Israël. In christelijke kringen is er overigens een officiële benaming voor het geloof in het Duizendjarig Vrederijk: chiliasme.

Lees ook:

19 reacties

 • Wat een studie! Ik zal hier eens rustig voor moeten gaan zitten. Er worden veel boeiende dingen gezegd. Maar er blijven ook vragen over. Er wordt wel meer over het duizendjarig rijk gezegd in de Bijbel dan ik dacht.

  Reageer
 • In de kerkgeschiedenis is veelal gedacht dat het duizendjarig rijk al gekomen was (bij Constantijn) en dat het vooral niets met Israel te maken heeft. Deze Bijbelse studie laat gelukkig anders zien.

  Reageer
 • Het duizendjarig rijk (de bijbel kent niet zoiets als een duizendjarig vrederijk) is inderdaad al gekomen. Satan (en de andere afvallige engelen) is/zijn gelukkig gebonden door het werk van Christus. Zoals Judas het schrijft:

  “Denk ook aan de engelen
  die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen
  plaats verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt hij hen met
  onverbreekbare boeien in de onderwereld gevangen.”

  Geert-Jan benoemt de teksten die mooi passen bij het idee van een apart 1000-jarig rijk van vrede. Iemand anders kan weer allerlei andere teksten noemen. Ieder kiest vrolijk wat hem uitkomt.

  Reageer
  • Andre, ik vind dat je deze studie (die ik toch best wel grondig vind) op deze manier wel erg gemakkelijk opzij schuift. Vind dat je wel met wat zwaarder geschut moet komen dan 1 citaat om iets tegenover de uitgebreide omschrijving van Geert-Jan te kunnen zetten. (op deze manier ga je me iig niet overtuigen)

   Reageer
   • Ik heb ook niet de indruk dat ik met 1 vers iemand op een ander idee kan brengen. Maar een blog kun je (met alle respect) niet een grondige studie noemen (dat lijkt me ook niet de bedoeling van een blog). Als je dit serieus wilt onderzoeken, zul je van verschillende visies gewoon boeken moeten lezen. Ik zal nog een linkje geven voor wat andere visies op het millennium inclusief overwegingen die daar een rol in spelen.

    Reageer
    • Haha, kun je dit ook niet ff samenvatten in een blog? (A) Maar ik begrijp je mening over dat er verschillende opties zijn wel, al vind ik die van Geert-Jan nog steeds erg goed onderbouwd.

     Reageer
 • Kun je een periode in de geschiedenis aantonen waarbij de lam en leeuw samen liggen (of al die andere kenmerken die Geert-Jan genoemd heeft)?

  Het klopt dat er meerdere visies zijn op het vrederijk, maar het is heel moeilijk te geloven dat we nu al in het vrederijk leven (Postmillenialisme). Het vrederijk ontkennen is ook een manier (amillenialisme).

  De beste denkwijze is (wat Geert-Jan ook duidelijk denkt) dat het duizendjarig rijk begint als Jezus de Messias verschijnt in Jeruzalem. Daarom de mooie titel: Messiaans Vrederijk.

  Reageer
  • Het woord vrederijk is al verwarrend. Het woord komt in de bijbel niet (zodanig) voor. Daarom kun je ook prima ontkennen dat er een eindige periode is waarin het vrede zal zijn. Zoals het Nieuwe Testament (in de personen van Jezus en Paulus) leert moet je profetieen niet zomaar letterlijk nemen. Ook die van Jesaja (over het lam en de leeuw) lijken me typisch beelden om iets moois aan te duiden. De amillenialist denkt ook dat die mooie periode nog zal komen, maar dat die periode geen einde zal kennen. Als Christus weerkomt wordt er geoordeeld en is het einde daar en zal er gerechtigheid zijn.

   Geert-Jan maakt een onderscheid tussen de gerechtigheid die ‘woont’ of ‘ regeert’ op aarde. Ik vermoed dat hij dit onderscheid maakt om bepaalde bijbelteksten in een grote puzzel te kunen plaatsen. Tegelijkertijd forceer je de teksten daarmee in een kader waarvoor ze helemaal niet bedoeld zijn. Dat moet je dus niet willen.

   Reageer
   • Er komt een einde aan het duizendjarig rijk: En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten (Op. 20:7).

    Reageer
    • Het millennium kent een einde. Dat is de amillenialist met je eens. Dat loslaten betekent wellicht dat het er heftig aan toe zal gaan vlak voor het oordeel. Maar ten diepste wordt de duivel alleen losgemaakt om geoordeeld te worden (vers 10). God bewaardt de heiligen (vers 9).

     Reageer
     • Je wordt steeds ongeloofwaardiger. Eerst heeft het millennium geen eind en dan toch weer wel.

      En ook het loslaten is niet alleen voor het oordeel. Het vervolg van de tekst is:

      En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad.

      Reageer
      • Je moet m’n reactie goed lezen: het millennium heeft een einde (omdat we er nu in lezen). Het vrederijk waar Jesaja mooi over spreekt zal geen einde hebben, omdat dit verwijst naar de nieuwe hemel en aarde.

       De duivel komt op over de breedte van de aarde richting de heiligen….en wordt vernietigd. Hij kan de stad niet innemen.

       Reageer
 • Ps. Over die tekst in Judas: satan wordt inderdaad gevangen gehouden, maar je wilt toch niet ontkennen dat hij nog invloed uitoefent op onze wereld?

  En ik zag een engel neerdalen uit de hemel, en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond (Op. 20:1-3).

  Reageer
 • Heel duidelijk verhaal. Als je weet hoe de toekomst eruit ziet, ga je er meer naar verlangen. Het is ook meteen duidelijk dat je niet om Israël heen kunt. In het vrederijk iig helemaal niet meer.

  Reageer
 • Geert-Jan een hele leuke studie ik zal deze nog wel een dieper bekijken dat beloof ik. Wat ik moeilijk vind met dit onderwerp is dat Openbaring 20 niets zegt over een herstelde schepping en dat het regeren met Christus wordt gebaseerd op Opb. 20, 4.-6. Ik denk toch dat het meeregeren met Christus ‘slechts’ bestaat uit oordelen met Christus zoals ook Mt. 19, 28 f laat zien.
  Vanuit Jn. 11, 25.26 waar eveneens over de opstanding wordt gesproken hoeft er tussen de 1e en 2e opstanding geen exact 1000 jaar te liggen en ja de kern van de opvatting ligt in de vraag hoe de eerste opstanding wordt uitgelegd. Is dit een letterlijke opstanding (de aor. ingressief) of een geestelijke opstanding. Ik geloof wel dat er vanuit deze verzen in Opb. 20, 4-6 een lijn ligt naar Ez. 37 het levend worden van de dorre doodsbeenderen, want de LXX gebruikt hetzelfde woord in het Grieks.
  Ik heb moeite met een aardse regering van Christus in Jeruzalem daar Hij nu al alle macht heeft, Zijn Koninkrijk is zo zegt Hij zelf, niet van deze wereld en het is te kort door de bocht om met het vrederijk in Opb. 20 een hele nieuwe wereld te starten, maar de gedeelten uit Amos, Micha en Jesaja verdienen in ieder geval een woordelijke interpretatie. Daarbij speelt ook het herstel van Israël en de bekering van dit volk (Rm. 11, 25.26 ) een grote rol. Nog werk genoeg dus. Voorlopig denk is dat Openbaring 20 wijst op het herstel en de bekering van Israël en dit alles gebeurd voordat Jezus definitief terug komt.

  Reageer

Laat iets van je horen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *