• Foto: Asim Bharwani
Nieuws

Tijd voor de tempel?

Jan van Barneveld - 30 juni 2014

 

Toen Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) de Oude Stad van Jeruzalem op Jordanië veroverde kwam de derde tempel volop in het zicht. De politiek was er snel bij om dat vuur te doven. Nu zijn er nieuwe ontwikkelingen die de hoop op een nieuwe tempel op de tempelberg in Jeruzalem weer doet opleven. Maar er zijn heel wat vragen. Wie blaast het islamitische heiligdom, de Rotskoepel, op? Komt er wel een derde tempel? Wat zegt de Bijbel hierover? Wordt een Joodse tempel niet een geestelijke magneet voor de antichrist? Zal de heerlijkheid van de Heere in een nieuwe tempel komen?

Door drs. Jan van Barneveld

Een veelbelovend begin
De Zesdaagse Oorlog, begin juni 1967, was een belangrijke stap in het herstelplan van de Heere voor Zijn volk. Judea en Samaria werden veroverd op Jordanië. De Golan, stamgebied voor Manasse, kwam weer onder Israël. Het land dat de Heere aan Zijn volk had beloofd, was weer compleet. Belangrijk was wat opperrabbijn generaal Shlomo Goren toen zei: “We hebben de stad van God ingenomen. Het Messiaanse tijdperk voor het Joodse volk is aangebroken (…) De Klaagmuur is van ons.

De Heilige Plaats (de tempelberg) was eerst onze plaats en is de plaats van onze God”. Een Israëlische vlag wapperde op het dak van de Rotskoepel. Goren had het liefst een paar bommen op de Rotskoepel en de Al Aqsamoskee gegooid. Hij wilde beginnen met de herbouw van de tempel. Maar generaal Moshe Dayan was tegen en gaf het gezag over de tempelberg over aan de Waqf, de hoge raad van moslims, als gebaar van goede wil en vriendschap tegenover de moslims. De vlag verdween. Het vuur voor de herbouw van de tempel werd brandend gehouden door organisaties als het Tempelinstituut, de Getrouwen van de tempelberg en veel anderen.

Intussen werd de greep van de Waqf op de tempelberg steeds grimmiger. Jeruzalem werd steeds heiliger in de mythevorming van de islam. Joden hebben nauwelijks toegang en kunnen niet bidden op hun heiligste plaats. Ik mocht mijn Bijbel niet eens meenemen toen we bij uitzondering de tempelberg mochten bezoeken. Er lijkt nu een kentering te komen in de situatie. In Israël is een wet in voorbereiding waardoor Joden kunnen bidden op de tempelberg. Voortgang, ook in politiek opzicht. Nafatli Bennett van de partij Joods Tehuis, heeft begin juni een wet voorgesteld waarbij gebied C van Judea en Samaria geannexeerd wordt. Daar wonen ongeveer 400.000 Joodse mensen en 70.000 Arabieren. Komt er nu ‘Tijd voor de tempel’? Wat zegt de Bijbel?

De derde tempel en de Bijbel
We zullen vier plaatsen in de Schrift waar de tempel van de eindtijd genoemd wordt kort noemen. Eerst bij de drie profeten van na de Babylonische ballingschap. Vervolgens kijken we even naar de “de verwoestende gruwel” waar Daniël en de Here Jezus over profeteren. Daarna over de tempel van Ezechiël, ten slotte over Paulus’ opmerking over de tempel van God in de eindtijd.

Haggai, Zacharia en Maleachi
Drie naballingschapprofeten hielden zich intensief bezig met de herbouw van de tempel. Zij voorzegden zegen als men de tempel bouwde en oordeel als men eigenbelang prioriteit gaf. Opvallend is de profetie: “De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste” (Haggaï 2:10). Dit is toen niet gebeurd. Nooit is de heerlijkheid van die tempel groter geweest dan die van de ‘tempel van Salomo’.

Dus springt de profetie hier opeens naar de eindtijd. Zoals zo vaak in de profetieën gebeurt. “De heerlijkheid van de HEERE had het huis vervuld” profeteert Ezechiël 43:4,5 over die tempel van de eindtijd. Haggaï voorzegt ook onreinheid in de tempel. Zacharia moedigt de leiding, Zerubbabel en de hogepriester Jozua ijverig aan de tempel te bouwen. Hij voorziet dat de Spruit de tempel van de Heere zal bouwen (Zacharia 6:12,13). Dus een tempel in het Messiaanse vrederijk wordt door de Messias gebouwd. Ook mensen “van verre zullen komen en bouwen aan de tempel van de HEERE” (Zacharia 6:15).

In juli 2007 kwam een delegatie jonge gelovigen uit West-Guinea naar Jeruzalem. Ze boden een kilogram goud en geld aan voor de vaten van de nieuwe tempel. De mensen van het tempelinstituut waren bemoedigd en ontroerd door dit profetische gebaar. Maleachi profeteert over harde verwijten van de Heere omdat er onheilige offers worden gebracht. Ook voorzegt Maleachi: “Plotseling zal naar Zijn tempel komen de Heere, Die u aan het zoeken bent” (Maleachi 3:1)”. Hij komt naar de nieuwe tempel van waaruit de Heere de wereld zal regeren. Soms vertaalt men “plotseling zal met zijn tempel komen”.

De gruwel
Op drie plaatsen profeteert Daniël over een ‘vorst’, de antichrist, die een verbond met Israël verbreekt en de offerdienst in de tempel zal doen ophouden: Hij zal “het steeds terugkerende offer wegnemen en een verwoestende gruwel opstellen” in de tempel (Daniël 9:27, 11:31, 12:11). Dat gebeurt halverwege de laatste ‘jaarweek’, de zeven jaren, van de antichrist. Er zal dus in die eindtijd een offerdienst zijn.

Momenteel worden in Jeruzalem priesters opgeleid voor de tempeldienst. De Here Jezus zelf trekt deze profetie van Daniël door naar de eindtijd. Hij voorzegt in Zijn rede over de tekenen van het einde van de wereld dat “u de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats” (Matteüs 24:15). De Heere voorziet dus een tempel “op de heilige plaats” in de eindtijd. Waar de antichrist zijn afschuwelijk beeld, zichzelf, zal vertonen en met smerige offers de tempel verontreinigt. Waarover de Toorn van de Heere verwoesting zal brengen.

Ezechiël
In Ezechiël 40-44 beschrijft de profeet nauwkeurig en uitvoerig de nieuwe tempel en de dienst in die tempel. In Ezechiël 11:23 ziet Ezechiël hoe de “heerlijkheid van de HEERE uit het midden van de stad” vertrok. Die lange periode van nu ruim 25 eeuwen zonder de heerlijkheid van de HEERE noemen de rabbijnen ikabod, “de Eer is weg” (1 Samuël 4:21). In de eindtijd komt de Eer weer terug: “De heerlijkheid van de God van Israël kwam uit het Oosten … en het land (aarde) straalde vanwege Zijn heerlijkheid … de heerlijkheid van de HEERE had het huis vervuld” (Ezechiël 43:2-5). Zoals Gods heerlijkheid de tabernakel en de tempel van Salomo vulde toen deze Godshuizen werden ingewijd.

Paulus
De gemeente in Thessalonica had zijn vragen over de eindtijd aan Paulus voorgelegd. Paulus antwoordt door een scenario van eindtijdgebeurtenissen te geven. In dat scenario voorzegt hij dat de ‘tegenstander’, de antichrist, “als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet” (2 Thessalonicenzen 2:4). Er is dus in de eindtijd een tempel van God die verontreinigd wordt en doordat de antichrist zichzelf daar als godheid zal uitroepen.

Tijd voor drie tempels?
Genoemde profetische gegevens wijzen dus op twee tempels in de eindtijd. De eerste tempel van God wordt verontreinigd en ‘bezet’ door de antichrist, die tot het uiterste zijn positie als “overste van deze wereld” zoals de Here Jezus satan in Johannes 12:31, 14:30, 16:11 noemt, wil vasthouden. Deze tempel wordt gereinigd of vervangen door de tempel in het vrederijk, die vol zal zijn van de heerlijkheid van de Heere God. Ten slotte zal het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:9-27) neerdalen uit de hemel.
Er blijven vragen. Vragen van enkele messiaans Joodse leiders die van geen derde tempel willen weten. Dat zou in strijd zijn met het volbrachte werk van Christus. Vragen over de offerdienst. Over de exacte plek van het heiligdom.
In Israël Aktueel van september hoop ik op de ‘tijd voor de tempel’ door te gaan. Met aandacht voor de islam in verband met de tempel.

 
‘Genoemde profetische gegevens wijzen dus op twee tempels in de eindtijd.’

De zon gaat onder voor het islamitische heiligdom op de tempelberg in Jeruzalem. Op deze plaats, die God zich verkoos om er Zijn Naam te doen wonen, zal opnieuw een Huis voor Zijn Naam gebouwd worden. | Foto: Asim Bharwani

Over de auteur

14 Reacties

 • Alwina -  20 september 2017 Het is alles geestelijk te verstaan, de Mens is zelf de Tempel.
 • Jonathan -  15 juni 2017 Een offerdienst zou een ontkenning wezen van het offer van Jezus Christus. Het voorhangsel is gescheurd, de tempel is verwoest!
 • gert-snel -  24 april 2017 jesus zei datzijn tempel dus hijzelf indriedagen opgebouwd zal wordendus ik denk maar weet het nietzekerdat godjezus indriedagen met pasen heeft opgewektikdenk nietdatjesusde tempel zal afbreken god zet een nieuwe hemelenaardeterug eneentempel waar wij heen kunnen gaan omtebidden en denk dat de moskeeverwoestzal wordendoor israel gods volkjacob isisrael endiezijn nogsteedsmet veel vijanden omzich heen dieverpletterd zullen wordenze zullenstaan tekijkenals jesus terug komtopdewolken HIj is HIJ wasENHIJkomtonzeheilanden dan zet god een nieuwehemel en een nieuweaardevooreeuwigen denk dat demoslims deantichristenen zijndie constant israel willenvernietigenenwat doen wij wehalenze binnen als hetpaard vantrojezozalerook een weer opeensmerigemanier hunnagemaakte jesus verschijnen waar iedereen achteraanzal lopentotdat hij vernietigd zal wordenmaar christus zal regeren vooreeuwigAMEN JESUSKOMSNEL!!!
 • Huug -  16 oktober 2016 ....geen woord over de Hoeksteen, geen woord over Levende stenen, ... ....geen woord over de schaduwprediking van de tempel? ....waarom zo moeilijk doen, Christus huis zijn wij..... de Gemeente is zijn lichaam waarin Hij zich tenvolle zal openbaren
 • willy -  14 juli 2016 Paulus schreef wij zijn de tempel van de Geest of er een derde tempel komt in Jeruzalem is niet geheel zeker hij zal dan zeker een andere functie hebben jezus was het ultieme offer voor de zonde en niet meer voor herhaling vatbaar men kan hem geen tweede keer kruisigen . Jezus zal komen als een dief in de nacht dus wees waakzaam en gaat niet rekenen niemand weet dag of uur bij zijn terugkeer in Jeruzalem zal hij plaatsnemen op zijn troon en het volk zijn volk oordelen dan de volkeren staat ook in Ezechiel 28 . Of er nu nog een tempel komt of niet één zekerheid weten we de komst van Jezus is heel dichtbij ! Shalom
 • elisabeth -  04 juli 2016 De Here Jezus Christus,is niet de 3derde tempel, de eindtijd is al begonnen, alleen wil de mensheid dat nog niet aanvaarden,er zal veel angst komen, de satan zal zitting nemen in die 3de tempel,de Here Jezus heeft geen stenen nodig,Jezus is zelf de Levende Tempel, Israel aanvaard de Here Jezus niet als Hun persoonlijke Verlosser,dus in die 3derde tempel zal de satan zitting nemen,het zal gaan lopen zoals het lopen moet,de mensheid moet eerst nog gaan ondervinden hoe slecht de mens kan zijn,Daarna zal er Vrede komen door de Vredevorst Hem zelf.
 • Jan Albertus -  27 juni 2016 altijd weer interessant te lezen dat men de anti christ als één persoon ziet.De bijbel leert echter wat anders.De anti christ hoeft niet meer te komen maar is er al sinds de tijd van de apostelen.
 • Brian V. -  05 april 2016 Spaties en enter werken niet zie ik. Mijn excuus daarvoor.
 • Brian V. -  05 april 2016 Enkele vragen rijzen dan bij mij op. 1. Ezechiel 44:9 (NBV) Geen enkele vreemdeling onbesneden van hart EN lichaam mag in Mijn heiligdom komen. Dit geldt voor alle vreemdelingen die bij de Israelieten wonen. (Besnijdenis dus voor NIET-Israelieten.) Gelovigen uit de heidenen mogen dus onbesneden van lichaam niet het heiligdom in? 2. Ezechiel 46:16-18 (NBV) ...Daarna vervalt het weer aan de vorst. Het blijft zijn grondbezit: zijn zonen krijgen het. De vorst mag niets van het grondbezit van het volk onteigenen. Alleen uit zijn eigen bezit mag hij zijn zonen laten erven, opdat niemand van mijn volk het bezit wordt ontnomen. Krijgt onze Heer Jezus Christus kinderen, aangezien Hij mijns inziens als vorst zal regeren? Of zie ik nu een misplaatste link naar Jesaja 53:10 (NBV) Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven? 3. Handeling 7: 46-51 (NBV) David werd door God begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk Jakob. Maar het was Salomo die voor God een tempel bouwde. Toch woont de Allerhoogste NIET in een huis dat door mensenhanden (wel door onze Heer?) is gemaakt, zoals de profeet zegt: De hemel is Mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen - zegt de Heer- een plaats waar ik kan rusten? Heb ik dit niet alles met mijn eigen handen gemaakt? gevolgd door Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren... etc. Waarna Stefanus, een broeder in Christus, gestenigd in bijzijn van Saulus. De Eeuwige onze God woont niet in tempels door mensenhanden gemaakt? 4. Openbaring 11:1 2 (NBV) Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok met de opdracht: Neem de maten op van Gods tempel en van het altaar en tel degenen die daar God aanbidden. De voorhof buiten de tempel moet je overslaan, Meet die niet op want hij is bestemd voor de heidenen die de heilige stad 42 maanden lang zullen vertrappen. gevolgd door de twee getuigen die zullen sterven en weer opstaan. de stad waar onze Heer gekruisigd is, Jeruzalem. Wel een stenen tempel dus? 5. Openbaring 21 22 27 Maar een tempel zag ik niet in de stad want God de Heer de Almachtige is haar tempel met het lam. De stad heeft het licht... De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof... De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen. Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat komt de stad niet binnen alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het leven. Uiteindelijk dus geen stenen tempel meer want God is dan de tempel met het lam. en de volken mogen er binnen, zij die in het boek geschreven staan, oftewel de gelovigen alleen mogen binnengaan. (NBV vertaling niet altijd zuiver maar makkelijker leesbaar) Aan Coby, ik ben geen voorstander van de pre trib rapture. Dit terzijde. De bouw door de Joden van een derde tempel volgens het tempelinstituut en de 3d beelden van de derde tempel, waarin het beeld met toebehoren te zien zijn van naar ik meen vanuit de schrift een onschriftuurlijk tempelgebouw. Aan Sandra, hoe rijmt u het lichaam als tempel, met de bovenstaande citaten als niet lichamelijke tempel(s)? Aan J.J le Poole, hoe rijmt u aanbidding en tempeldienst, zie Ezechiel, Openbaring als Christus de derde tempel zou zijn?
 • coby -  08 februari 2016 De antichrist als een god in de tempel Nog voordat Jezus komt zal er op het tempelplein te Jeruzalem weer een tempel staan. De bouwtekeningen en de meeste materialen liggen allemaal al klaar. Doordat er een Islamitisch heiligdom op het tempelplein staat, lijkt de komst van de derde tempel een utopie. Toch is het nog slechts een kwestie van tijd, want de derde tempel zal er uiteindelijk gaan komen. Ook deze Bijbelse profetie zal letterlijk vervuld worden! Na de opname van de gemeente zullen de Joden de eerste drieënhalfjaar ongestoord hun diensten in de tempel kunnen houden. Daar zal onverwachts een einde aan komen, wanneer de antichrist zijn verdrag met Israël verbreekt. Dan zal de tegenstander van Christus zich als een god in de tempel openbaren en moeten hij en zijn beeld door iedereen op aarde aanbeden worden: “de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is” (2 Tess. 2:3-4). Zie ook Dan. 9:27; 11:31; Matt. 24:15; Openb. 13:8.
 • Sandra -  17 september 2015 In NT kunnen we lezen dat ons lichaam een tempel vd heilige geest is. Als god weer door Zijn Geest in ons kan wonen, zou geen stenen tempel meer nodig zijn. Het koninkrijk van god is immers binnenin ons. Dus wellicht is het Huis Israel, dat binnenkort hersteld wordt, het Huis/3e tempel van god waarin god zal wonen. Jacob de derde aartsvader wordt tenslotte gekoppeld aan de derde tempel. En Jacob is Israel.
 • J.J le Poole -  16 augustus 2015 Lieve mensen, Laat u niet verleiden door de vele valse leraren die op staan. Christus is de Derde Tempel!!
 • Anonymous -  30 juni 2014 Helaas springt de naam altijd op Anonymous > FOUTJE in het systeem !!! ). Mijn naam is Harry Sleijster.
 • Harry -  30 juni 2014 Die Messiaanse leiders hebben kennelijk niet door dat die tempel niet door de chr. gemeente, maar door Israel gebouwd zal worden. En voor een offerdienst, ook in het vrederijk, zijn wel meer bewijzen te vinden (Ez.40:41v).

Plaats een reactie