fbpx
 • Paus Franciscus (Guido Napolitano/Shutterstock.com)
 • Israëlnieuws via Whatsapp

 • Nieuws

  Paus op Israëls Onafhankelijkheidsdag: grootse aanzet tot ‘één wereldreligie’

  20 maart 2020

  ‘Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen U gesloten; de tenten van Edom en de Ismaëlieten.’  Ps. 83:5-7 

  Historisch gezien was het Vaticaan geen vriend van de Joden, maar het nieuwe initiatief van het Vaticaan laat de Rooms-Katholieke kerk samengaan met de islam in één wereldreligie. Dat zou wel eens de grootste bedreiging ooit voor het Joodse volk kunnen betekenen. Een belangrijke bijeenkomst om het project te bevorderen zal plaats vinden op de verjaardag van de geboorte van de Staat Israël. Dat is passend volgens een rabbijn, omdat het Jodendom het laatste bastion is dat volkomen onverenigbaar is met een ‘nieuwe wereldorde’.

  Toespraak van paus Franciscus

  Tijdens een toespraak voor Vaticaandiplomaten vorige maand, kondigde paus Franciscus aan dat het Vaticaan een bijzondere manifestatie van wereldformaat in Rome wil organiseren  die de titel ‘Opnieuw de wereldwijde ‘pact’ voor onderwijs en opvoeding uitvinden’ draagt. “Een wereldwijde opvoedkundig ‘pact’ is nodig om ons op te voeden in universele solidariteit en een nieuwe humanisme,” zei de paus toen hij voor het eerst deze topbijeenkomst voorstelde.

  Een door het Vaticaan gesteunde website om het ‘pact’ te promoten, voegde eraan toe: “Jonge mensen opvoeden tot broederschap door hun te leren hoe verdeeldheid en conflicten op te lossen, promoot gastvrijheid, gerechtigheid en vrede. Paus Franciscus heeft iedereen die zorg draagt voor educatie van de jonge generatie, uitgenodigd een Wereld Pact te ondertekenen, om langs die manier een wereldwijde verandering van mentaliteit te scheppen door middel van onderwijs en opvoeding.”

  Noodzaak volgens de paus

  De paus beschreef de noodzaak voor de wereldwijde alliantie. “Nooit tevoren heeft zich zo’n noodzaak aangediend onze pogingen te verenigen om tot een brede opvoedkundige alliantie te komen. Om volwassen individuen te vormen die bekwaam zijn om verdeeldheid en vijandschap te overwinnen en het web van menselijke relaties te herstellen ter wille van een meer broederlijke mensheid,” zei hij. De paus citeerde het aforisme “er is een dorp voor nodig om een kind op te voeden”, waarmee hij de plaats van het kind in zijn wereldwijde visie verklaarde. “Elke grote verandering zoals die we nu meemaken en die van historische betekenis is, roept om een opvoedkundig proces, en de schepping van een opvoedkundig dorp dat competent is om een netwerk van open en menswaardige relaties te vormen,” zei hij.

  Opvoeding en onderwijs

  “Opvoeding en onderwijs is niet beperkt tot de school- en universiteitslokalen,” zei de paus vorige maand in zijn toespraak. “Educatie wordt hoofdzakelijk veilig gesteld door versterking en aanvulling van het primaire recht van het gezin om op te voeden, en het recht van kerken en sociale gemeenschappen om gezinnen te ondersteunen en bij te staan in het grootbrengen van hun kinderen.”

  Het opvoedings- en onderwijsinitiatief is een voortzetting van de wereldvisie van de paus zoals hij die in zijn Document over Menswaardige Broederschap voor Wereldvrede en Gemeenschappelijk Samenleven heeft uitgewerkt. Dit document is door zowel paus Franciscus als Sheik Ahmed el-Tayeb, de hoofd imam van Al-Ahzar, in februari 2019 ondertekend in Abu Dhabi, de Verenigde Arabische Emiraten. De overeenkomst tussen de twee religieuze leiders was bekritiseerd vanwege het daarin vermelde standpunt over de diversiteit van godsdiensten.

  “Het feit dat mensen gedwongen worden een zekere religie of cultuur aan te hangen, moet verworpen worden,” zegt het document. ”Eveneens het opleggen van een levensstijl die anderen niet aanvaarden.”

  De reactie van rabbi Winston

  Rabbi Pinchas Winston – een pro-life auteur die ook schrijft over de eindtijd –  merkte op dat in veel verrassende aspecten het Vaticaan feitelijk zich nu niet meer onderscheidt van secularisme.

  “Het was zo dat de Rooms-Katholieke kerk op allerlei manieren als een bastion tegen liberalisme functioneerde, en dat veroordeelde als ketterij,” zei rabbi Winston. “Dit was het geval zolang het Vaticaan z’n wil kon opleggen aan haar eigen mensen en de rest van de wereld kon beïnvloeden. Die realiteit is veranderd omdat ze deze macht niet meer hebben. Paus Franciscus is een resultaat van deze verandering. Hij is een ‘man van het volk.’”

  Rabbi Winston merkte op dat traditionele waarden in de RK kerk inderdaad aan het veranderen zijn op een manier die tot voor kort ondenkbaar geweest zou zijn. (…)
  “Hij vroeg zich af: “Hoe kan een religie claimen van God afkomstig te zijn wanneer een mens kan besluiten die religie te veranderen?”

  Rabbi Winston gaf aan dat het thema van één-wereldorde zoals de paus die presenteerde, verschillende keren in de Bijbel naar voren komt.
  “De wereld zien als ‘één’ is hoe het was in de dagen voor de torenbouw van Babel,” vertelde rabbi Winston. “Dat was toen men zich samen verbond om de wereld over te nemen en God erbuiten te laten.” Ook zei hij dat de tegen de intuïtie indruisende vermenging van intellectualisme en religie verderop in Genesis ter sprake komt.

  “Hoe kan een religie claimen van God afkomstig te zijn wanneer een mens kan besluiten die religie te veranderen?”

  “Volgens de midrash imponeerde Ezau zijn vader Izak met vragen die met godsdienst te maken leken te hebben, maar ze waren alleen maar verstandelijk: de werkelijke bedoeling van de vragen was om chaos en verdeeldheid te scheppen. De gemengde menigte (erev rav) werkt op deze manier: je doet het voorkomen dat jouw intenties zuiver zijn, en dat het om goede mensen gaat. Maar de werkelijke bedoeling is om de waarheid te ontkrachten. “

  “De seculiere mens presenteert universalisme als de bron van alle broederschap; maar het is juist precies het omgekeerde. Er bestaat meer diversiteit in onze wereld dan ooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid. Om slechts één manier van God aanbidden aan te houden voordat de Messias komt die alles verhaasten zal, is niet realistisch en schadelijk voor iedereen die zich hier niet aan conformeert.  De paus zou intelligent genoeg moeten zijn zich te realiseren dat er hele goede redenen bestaan voor de verschillen. Mensen zijn verschillend. Dit nieuwe initiatief van het Vaticaan is een vorm van klassiek liberalisme in de kledij van religie.”

  De datum van de wereldwijde educatieve top is 14 mei, precies 72 jaar nadat Israël z’n onafhankelijkheid uitriep. Rabbi Winston suggereerde dat dit een diepere betekenis zou kunnen hebben, en zou duiden op het onvervreemdbare conflict tussen het Joodse volk en universele religie.

  “Zij kunnen zich niet meer ontdoen van de Joden en wat zij vertegenwoordigen door eenvoudigweg ons aan te vallen; zo is het 2000 jaar gedaan,” merkte rabbi Winston op. “Proberen ze van de Joden en de Thora af te komen door één wereldreligie te creëren? Ieder die een ‘één-wereldorde’ voorstaat, moet zich wel van de Joden ontdoen omdat de hele geschiedenis van de mensheid bewezen heeft dat het hart van het Thora Jodendom niet verandert, zelfs wanneer dat moet, en het de dood kost. Wij zijn nog steeds hetzelfde volk in hetzelfde land met dezelfde Thora.”

   

  Dit artikel is geschreven door Adam Eliyahu Berkowitz, en stond 11 februari 2020 op de website van Breaking Israel News. Vertaling: Evelien van Dis

  Thema