fbpx

Info en contact

KIJK HIER VOOR BEREIKBAARHEID MET AUTO EN OPENBAAR VERVOER

Contact

Adressen
Christenen voor Israël
Postbus 1100
3860 BC Nijkerk

Israëlcentrum
Henri Nouwenstraat 34
3863 HV Nijkerk

(voor België:)
Emile Vanderveldelaan 1,
2845 Niel (België)

Telefoon
Telefoon: 033-2458824
Fax: 033-2463644

Openingstijden Israëlcentrum
Maandag – vrijdag van 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur (alleen IPC-winkel)

Service

Contactformulier


 • Christenen voor Israël gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wilt u meer weten hoe deze worden verwerkt en beschermd? Kijk dan op cvi.nl/privacy.

   

E-mailadressen
Voor adreswijzigingen, abonnementen en opzeggingen en algemene vragen kunt u de knoppen en het contactformulier hierboven gebruiken. Voor specifieke vragen kunt u de e-mailadressen hieronder gebruiken.

Algemeen: info@christenenvoorisrael.nl
Secretariaat: secretariaat@christenenvoorisrael.nl
Redactie Israël Aktueel: krant@christenenvoorisrael.nl
Schenken en nalaten: schenken@christenenvoorisrael.nl
Ondernemersplatform: kl.hoekstra@filternet.nl
Scholenwerk: scholen@christenenvoorisrael.nl


Verantwoording

Stichting Christenen voor Israël is een fondsenwervende organisatie die ook bestaat van giften. Dat vereist transparantie en verantwoording over het bestuur en de giften die u ons toevertrouwt. Hierop laten wij ons ook toetsen door het Centraal Bureau Fondsenwerving. De vereiste documenten voor deze verantwoording vindt u op hieronder. Klik op de onderwerpen om deze uit te vouwen en de inhoud te zien.

 • Bestuur, directie en beloningsbeleid

  Samenstelling bestuur

  • Pim van der Hoff (8 december 1947), voorzitter
  • Jan van Dijk (18 augustus 1956), secretaris
  • Bert Fluit (3 december 1951), penningmeester
  • Leon Meijer (20 januari 1964)
  • Gerard Krol (17 februari 1958)
  • Frans de Lange (13 oktober 1965)
  • David Vandeputte (26 februari 1969)
  • Maryse Benard (7 oktober 1976)
  • Annemarie Elenbaars (11 februari 1980)

   

  Directie

  • Roger van Oordt (26 januari 1958

  Beloningsbeleid

  Bezoldigingsbeleid
  Beloning wordt gegeven conform inhoud en zwaarte functie, met dien verstande dat Christenen voor Israël een terughoudend beloningsbeleid hanteert, omdat de baten worden opgebracht vanuit gaven van mensen die vaak niet veel te besteden hebben, maar verbonden zijn met Israël en daar uitdrukking aan willen geven. De arbeider is echter ook zijn loon waard. Het salaris wordt getoetst aan het format van Goede Doelen Nederland en er wordt voor gezorgd dat er ruim onder de aangegeven norm gebleven wordt.

  Vergoeding bestuurders
  Het bestuur van Christenen voor Israël ontvangt geen bezoldiging

  Salarisregeling medewerkers
  Eigen regeling, waarbij uitgegaan wordt dat Christenen voor Israël afhankelijk is van donateurs die zelf niet teveel te besteden hebben. Er worden geen bovenmatige salarissen betaald en waar met vrijwilligers gewerkt kan worden, wordt dat ook gedaan.

  Nevenfuncties

  Naam Hoofdfunctie Relevante nevenfuncties
  R.F.G. van Oordt Directeur Christenen voor Israël parttime directeur Israel Producten Centrum, lid van de Verein Christen an der Seite Israels, jeugdwerker kerkelijke gemeente.
  W.A. van der Hoff Vrijwilliger stichting Christenen voor Israël Bestuurslid Amcha Nederland
  Bestuurslid Jaffa Project Nederland
  R. Fluit Voorganger/pastor
  Accountant
  Geen
  J. van Dijk Vrijwilliger stichting Christenen voor Israël Statenlid
  G.J. Krol Predikant Geen
  L.E. Meijer Wethouder Lid hoofdbestuur politieke partij
  M. Benard Maatschappelijk werker Geen
  A. Elenbaas Advocaat arbeidsrecht Geen
  D. Vandeputte Vastgoedexpert Voorzitter Christenen voor Israël, België
  F. de Lange Directeur stichting GlobalRize Geen
 • Statuten

  De statuten van stichting Christenen voor Israël kunt u downloaden in pdf-formaat via deze link.
 • Jaarrekeningen en ANBI

  Jaarverslagen

   

   

   

   

  ANBI

  Christenen voor Israël is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de giften aan Christenen voor Israël aftrekbaar zijn van de belasting. Het RSIN-nummer van Stichting Christenen voor Israël is: 007649733.

 • Meerjarenbeleidsplan

  Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019

  Missie

  1. Christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël.
  2. Solidariteit met Israël en het Joodse volk metterdaad, onder andere door het verlenen van steun in Israël en de Bijbelse gebieden.

   

  Visie

  Christenen voor Israël geeft betrouwbare informatie over en roept christenen op tot solidariteit met Israël en wijst elke vorm van antisemitisme af. Op een hedendaagse manier, met hedendaagse middelen, profileert zij zich als een organisatie die waarmaakt, waartoe zij in haar statuten oproept. Allereerst om christenen te overtuigen van de Bijbelse boodschap over Israël. Integer, volhardend, respectvol, luisterend naar elkaars argumenten en doortastend. Daarnaast steunt zij Israël metterdaad door (financiële) hulp te bieden aan diverse projecten in Israël en de Bijbelse gebieden. Bij al haar activiteiten laat zij zich leiden door de Bijbel, het gezaghebbend en betrouwbaar Woord van God. Alle beloften die God aan het Joodse volk heeft gegeven, zijn betrouwbaar en zullen ook aan hen vervuld worden.

  Omgevingsanalyse

  Overheden
  Christenen voor Israël heeft geen politieke binding, maar bevindt zich wel voortdurend in het politieke krachtenveld. Het snijvlak tussen theologie en politiek is – als het over Israël gaat – vaak flinterdun. Zij houdt zich aan de wettelijke bepalingen en wil een betrouwbare organisatie zijn; o.a. laat zij zich toetsen door het CBF.

  Samenleving
  Israël is voortdurend in de samenleving, in de politiek, in de theologie, op universiteiten en in de media onderwerp van gesprek. Er is positieve aandacht voor Israël, maar we moeten constateren dat het anti-Israëlsentiment overheerst. Het aantal incidenten met een antisemitisch karakter neemt verder toe. Joden in West-Europa voelen zich bedreigd, wat zich vertaalt in een enorme toename van Joden die emigreren. Velen kiezen als thuishaven Israël.

  Organisatie
  Christenen voor Israël komt meer en meer onder druk te staan van de publieke en religieuze opinie. De afkeer in seculier Nederland voor Israël geldt ook voor onze stichting, haar missie en visie. Toch mag dit ons nooit afleiden van onze doelstelling.

  Toekomst
  Het in 2014 uitgevoerde onderzoek onder de donateurs en sympathisanten van Christenen voor Israël laat een grote betrokkenheid en waardering voor het werk van Christenen voor Israël zien. Gezien de leeftijdsopbouw van haar achterban heeft het werk onder jeugd en jong volwassenen aandacht nodig.

  Strategische doelen

  Christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld bereiken we door:

  • Uitgeven van diverse bladen, o.a. de gratis maandkrant Israël Aktueel
  • Bieden van informatie en nieuws over Israel via websites (Christenen voor Israël, Israël Today, Isreality, TOV!) en social media
  • Organiseren van zangavonden met toespraken
  • Organiseren van manifestaties, beurzen, symposia en spreekbeurten
  • Actief jongerenwerk (Isreality) en kinderwerk (TOV! club)
  • Jaarlijkse zomertentoonstelling in het Israëlcentrum
  • Verzorgen van Israëlcursussen
  • Geven van Bijbelstudies door Israëlpredikant
  • Verzorgen van tournees met gastsprekers uit Israël
  • Het ontwikkelen van studiemateriaal (o.a. Focus op Israël)
  • Maken en onderhouden van contacten met politieke, religieuze, maatschappelijke (Joodse) organisaties en media
  • Het organiseren van business events met ondernemers
  • Verzorgen van onderwijs internationaal

  De strategische doelen worden jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld.

  Solidariteitsacties in en voor Israël

  Solidariteit met Israël en het Joodse volk metterdaad bereiken we door:

  • Jaarlijkse tulpenactie ter bemoediging
  • Breng de Joden thuis: ondersteuning bij de emigratie van Joden uit de voormalige Sovjetunie, uit Frankrijk en andere delen van de wereld naar Israël
  • Jaffa Project: zij biedt hulp in velerlei vorm aan Joodse en Arabische kansarme jeugd
  • Shalomfonds: ondersteuning van projecten in Israël
  • Gaarkeukens: ondersteuning van Hineni die warme maaltijden verzorgd voor de armen in Jeruzalem
  • (Oorlogs)trauma: ondersteunen van o.a. Hineni die zich inzet om kinderen met een (oorlogs)trauma te begeleiden
  • Centrum voor Joodse studies in Savyon: Joodse kinderen bekend maken met hun eigen geschiedenis, het werk van Rabbijn Brodman
  • Christen Arabieren: hulp aan kerken en instellingen in o.a. Bethlehem en Jeruzalem
  • Jeruzalem 3000 club: steunen van diverse projecten voor kinderen in Israël
  • Christians Friends of Israëli Communities (CFOIC): via CFOIC ondersteunen van projecten voor Joodse gemeenschappen in de Bijbelse gebieden
  • Holocaustoverlevenden: ondersteunen van Holocaustoverlevenden in Israël.
  • Aleh Jeruzalem: ondersteunen van Aleh, die meervoudig ernstig gehandicapte kinderen medische, onderwijskundige en rehabilitatieve zorg aanbiedt.

   

  Donateurs

  Christenen voor Israël doet haar werk met de door haar donateurs toevertrouwde middelen. Het beleid is er op gericht om zorgvuldig met de aan haar toevertrouwede middelen en met de persoonlijke gegevens van de donateurs om te gaan. De donaties uit bijdragen, collectes en erfstellingen is vrij stabiel en is ongeveer vijf miljoen euro per jaar. Het streven is om de giften voor de periode 2016-1019 stabiel te houden. De jaarlijkse begroting wordt conservatief vastgesteld, omdat een belangrijk deel van inkomsten nalatenschappen zijn, welke moeilijk zijn te voorzien.

  Nijkerk, april 2016

 • Gedragscode

  Gedragscode Christenen voor Israël

  Ter inleiding

  Christenen voor Israël zal bij de werving, het beheer en de besteding van de voor het goede doel verkregen middelen alles in het werk stellen om het vertrouwen van het publiek in de organisatie waar te maken en te bevorderen.

  De belanghebbenden

  Christenen voor Israël heeft met de uitvoering van haar werkzaamheden te maken met personen, groepen en een breed scala van instanties. Vanwege de aard en doelstelling van charitatieve instellingen erkent Christenen voor Israël verantwoordelijkheden jegens:
   

  • De gever
   waarbij onder de gever wordt verstaan alle personen, groepen en instanties die om niet en vrijwillig goede doelen ondersteunen door het geven van geld en middelen in natura.
  •  

  • Het begunstigde doel
   waarbij onder het begunstigde doel wordt verstaan de door Christenen voor Israël bij de werving aangegeven bestemming van de geworven middelen.
  •  

  • De vrijwilligers
   waarbij onder vrijwilliger wordt verstaan de persoon die zich om niet en op vrijwillige basis ter beschikking stelt voor de fondsenwerving en de realisering van het doel door Christenen voor Israël.
  •  

  • De collega-instelling
   waarbij onder collega-instelling wordt verstaan de instellingen welke zich voor hun fondsenwerving op het Nederlandse publiek richten.
  •  

  • De samenleving
   Waarbij onder de samenleving wordt verstaan de maatschappelijke omgeving waarbinnen Christenen voor Israël functioneert.

   

  Basiswaarden

  Christenen voor Israël stelt dat haar handelen dient te worden bepaald door een aantal leidende beginselen, zogenaamde basiswaarden.

  Deze basiswaarden zijn respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit:

  1. respect betekent het eerbiedigen van menselijke waardigheid en privacy, van de eigen identiteit van personen en groepen; daarnaast heeft respect betrekking op keuzevrijheid en vrijwilligheid van personen en groepen.
    
  2. openheid betekent dat alle belanghebbenden geïnformeerd worden over alle voor hun belang relevante gegevens van inhoudelijke en financiële aard.
    
  3. betrouwbaarheid betekent dat de belanghebbenden er van uit kunnen gaan dat de verstrekte informatie waarheidsgetrouw is, dat Christenen voor Israël professioneel en efficiënt werkt aan het bereiken van het gestelde doel en dat Christenen voor Israël zich juist en volledig verantwoordt.
    
  4. kwaliteit betekent het voortdurend streven naar deskundig, slagvaardig en kostenbewust handelen.

   

  Uitwerking van basiswaarden

  De eerder genoemde basiswaarden bepalen het handelen en nalaten van Christenen voor Israël ten opzichte van de belanghebbenden. In de praktijk hebben deze waarden concrete betekenis voor de relatie van Christenen voor Israël met de gever en met het begunstigde doel, voor de omgang met vrijwilligers, voor de relaties met collega-instellingen alsmede voor hun verhouding tot de maatschappij.

  Naleving van de gedragscode betekent:

  1. dat de gever erop vertrouwen kan, dat:
   • volledige, juiste en toegankelijke informatie over het doel van werving wordt verstrekt
   • bij werving respect voor gever en begunstigde wordt betoond
   • gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij alle uitvoerende werkzaamheden
   • zoveel mogelijk van de ontvangen middelen aan het goede doel wordt besteed
   • volledig, eerlijk en begrijpelijk verantwoording wordt afgelegd over besteding van de middelen en de activiteiten om de doelstelling te realiseren

    

  2. dat de begunstigde erop kan vertrouwen, dat
   • er met respect zal worden gehandeld
   • gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij de activiteiten om de doelstelling te realiseren

    

  3. dat de vrijwilliger erop kan vertrouwen, dat
   • algemeen aanvaarde regels en normen van goed opdrachtgeverschap worden nageleefd, voor zover deze van toepassing zijn op zijn of haar werkzaamheden
   • goede voorwaarden worden geschapen voor zijn of haar inzet
   • hij of zij op passende wijze wordt gewaardeerd voor zijn of haar inzet

    

  4. collega-instellingen erop kunnen vertrouwen, dat
   • onderling respect wordt betoond
   • bereidheid tot overleg over gemeenschappelijke belangen bestaat
   • gestreefd wordt naar afstemming en samenwerking bij werving, beheer en besteding
   • publiekelijk geen negatieve uitspraken over elkaar worden gedaan

    

  5. dat de samenleving erop kan vertrouwen, dat
   • men zich houdt aan algemeen aanvaarde waarden en normen, zowel van maatschappelijk gedrag als van principes van de democratische rechtsstaat
   • te allen tijde bereidheid bestaat en wordt getoond tot overleg en dialoog met relevante en politieke groeperingen over het eigen functioneren

    

   

  Slotbepalingen

  Christenen voor Israël is medeverantwoordelijk voor de maatschappelijke en politieke acceptatie en het imago van de charitatieve fondsenwervende branche als geheel.

  Christenen voor Israël streeft naar samenwerking, zowel binnen de branche als met andere betrokken partijen.

  Christenen voor Israël biedt iedereen de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de organisatie.

 • Klachtenprocedure

  Protocol klachtenbehandeling

  Definitie

  Elke vraag, opmerking, melding of reactie van een klant waaruit blijkt dat aan zijn verwachting niet is voldaan door de organisatie (definitie IKM-3000).

  Doelstellingen

  Dit is een protocol voor het omgaan met alle klachten die bij de stichting Christenen voor Israël Nederland binnenkomen. Daarbij gelden voor het klachtenprotocol de volgende doelstellingen:

  • betrokken medewerkers handelen klachten op een vooraf vastgestelde eenduidige wijze af
  • de huidige servicegraad naar abonnees, klanten en leveranciers te verhogen
  • om bestuur en/of management inzicht te verschaffen in het totale aantal, de soort en de ernst van klachten; dit kan leiden tot aanbevelingen in de werkprocessen.

   

  Wijze van binnenkomst

  mondeling (bij bezoek aan het centrum en/of tijdens spreekavonden e.d.), telefonisch of schriftelijk (brief, e-mail).

  Algemeen

  • Alle klachten dienen zo spoedig mogelijk in behandeling te worden genomen.
  • Indien een klacht niet direct afdoende behandeld kan worden, dan ontvangt de klager zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen) informatie over de verwachte wijze en tijdsduur van afhandeling.
  • Klachten zijn voor het Christenen voor Israël een waardevolle bron van informatie met betrekking tot de kwaliteit van het functioneren en het beeld dat de buitenwereld over het functioneren van Christenen voor Israël heeft.
  • In verband met deze procedure is voor Christenen voor Israël de officemanager verantwoordelijk voor de coördinatie en de uitvoering van het klachtenbeleid zowel in- als extern.
  • Tenminste eenmaal per kwartaal zal tussen de directeur en de officemanager een evaluatie plaatsvinden over de ingediende klachten om:
   • de kwaliteit van de organisatie in dezen te toetsen
   • de structurele signalen zo vroeg mogelijk te onderkennen
   • de communicatie met de doelgroep te verbeteren

   De office-manager draagt ten behoeve van de evaluatie zorg voor rubricering van de klachten en bereidt de evaluatie schriftelijk voor

  • Klachten kunnen betrekking hebben op alle deeltaken van Christenen voor Israël; zoals bijvoorbeeld de fondswerving, ledenadministratie, telefoon, spreekavonden, bestellingen goederen etc. In zoverre de klacht betrekking heeft op de ledenadministratie wordt deze niet in het klachtenregister opgenomen, maar onmiddellijk hersteld tenzij de relatie anders wenst.

   

  Procedure

  Mondelinge klachten
  Een medewerker die een mondelinge klacht krijgt handelt deze, indien mogelijk, direct mondeling af. De klager kan ook korte tijd later worden teruggebeld, nadat, indien wenselijk, overleg is gevoerd met betrokkene en/of de office-manager. De klacht wordt geregistreerd op het daarvoor bestemde klachtenformulier met vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de klager. Soms kan het nuttig zijn ook een afschrift van een mondeling antwoord naar de klager te sturen. Dit gaat in overleg met de office-manager. De afhandeling van de klacht wordt vastgelegd op het klachtenformulier.

  Telefonische klachten
  Klachten via de telefoon worden direct op het klachtenregistratieformulier opgenomen. Indien mogelijk worden de klachten direct afgehandeld. Alle formulieren worden zo spoedig mogelijk aan de officemanager ter hand gesteld. De niet direct af te handelen klachten worden door de officemanager ter behandeling overgenomen. Alle acties in het afwikkelingsproces worden op het klachtenformulier genoteerd, evenals de definitieve afhandeling naar de klager. Alle formulieren worden daarna geïnventariseerd en gerubriceerd. Tot slot zullen, mede aan de hand van het aantal klachten over een bepaald onderwerp, afspraken gemaakt worden ter verbetering van de kwaliteit en ter voorkoming van klachten in de toekomst. Aan de hand van het klachtenregistratieformulier wordt de klacht in het klachtenregister opgenomen.

  Schriftelijke klachten
  De klacht wordt in het klachtenregister geregistreerd. De klager krijgt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een brief met een officiële reactie, ondertekend door de officemanager.

  Inhoud van de brief

  Het gaat er in de antwoordbrief niet zozeer om een oordeel te geven of de klacht al dan niet gegrond is, maar om aan te geven wat de reden is van het handelen dat aan de klacht ten grondslag ligt. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan consequenties voor het algemeen beleid. Voorts kan aan de orde komen: snelle behandeling en herstel van fouten, duidelijke informatie over genoemd onderwerp, respect voor andermans mening en/of hulpvaardigheid.

  Als de klacht niet binnen twee weken kan worden afgehandeld, krijgt de klager binnen deze termijn een ontvangstbevestiging met daarin:
  datum waarop de brief is ontvangen en informatie over de verdere afhandeling (tijdsduur, verloop procedure, contactpersoon etc.)

  Registratie

  Een of twee keer per week worden klachten ingevoerd in een database. Alle gegevens worden ingevuld. Terugbeldatum invoeren waarop verondersteld mag worden dat beloofde vervolgactie is uitgevoerd. Controleren of de klant nu tevreden is.
  Bij zeer ernstige klachten wordt een kopie van de klacht aan bestuur gestuurd met verzoek een brief te sturen. Ook in deze gevallen 15 of 21 dagen later nog even bellen en resultaat controleren.
  Het resultaat van het terugbeltelefoontje wordt geregistreerd en bij niet bereikt of niet opgelost wordt een nieuwe terugbeldatum ingevoerd.

  Rapportage/kwaliteitscontrole

  Aan de hand van de verwerkte klachtenformulieren wordt periodiek een rapportage gemaakt van het totaal aantal klachten over de periode en een rubricering van deze klachten. Tevens worden aan de hand van deze rapportage eventuele aandachtspunten en punten ter verbetering van de kwaliteit aangegeven.

  Invoering

  Naast het hiervoor beschreven passieve systeem van klachtenregistratie is er ook een actief systeem ter evaluatie in voorbereiding. Daarbij moet gedacht worden aan: een uur per week een aantal donateurs benaderen;
  op twee spreekavonden per maand 10 evaluatieformulieren uitdelen en laten invullen; incidenteel de contactpersonen van de groepen die het Israëlcentrum bezochten aanschrijven.

  Beroepsmogelijkheid

  Mocht men ontevreden zijn over de wijze waarop de officemanager van Christenen voor Israël de klacht heeft afgehandeld, dan kan de klager zich schriftelijk tot het bestuur van Christenen voor Israël wenden. Er zal binnen 14 dagen door het bestuur op het beroep worden geantwoord.